Акафист о умиление

Текст утвержден Священным Синодом Русской Православной Церкви 21 октября 2016 года (журнал № 96)

Конда́к 1

Избра́нней от всех родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, умиле́нно моля́щейся за ны ко Го́споду и о́браз Умиле́ния Своего́ нам дарова́вшей ми́лостиво, похва́льное пе́ние и моле́ние прино́сим Ти, Богоро́дице. Ты же, я́ко Всеми́лостивая на́ша Засту́пница и Всеблага́я Помо́щница, от вся́ких бед нас изба́ви, да зове́м Ти:

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

И́кос 1

А́нгел земны́й и челове́к Небе́сный, преподо́бный ста́рец Серафи́м ико́ну Твою́ святу́ю, Богоро́дице Де́во, я́ко драгоце́нное сокро́вище в свое́й ке́ллии стяжа́ и пред не́ю усе́рдныя моли́твы Тебе́ принося́, Всепе́тая, во вся дни подви́жническаго жития́ своего́ благоумиле́нно, Ра́достию всех ра́достей Тя наименова́, си́це Тебе́ взыва́я:

Ра́дуйся, обра́довавшая па́дшее челове́чество всесвяты́м Твои́м Рождество́м; ра́дуйся, Спаси́теля ми́ру нетле́нно ро́ждшая и де́вство сохра́ньшая преди́вно. Ра́дуйся, Ма́ти и Де́во преблагослове́нная; ра́дуйся, Богоро́дице препросла́вленная. Ра́дуйся, пала́то Бо́га Сло́ва прекра́сная; ра́дуйся, светоно́сная ло́жнице Царя́ царе́й. Ра́дуйся, проро́ческих глаго́лов сбытие́ прине́сшая; ра́дуйся, апо́стольския про́поведи кре́пкое вспоможе́ние. Ра́дуйся, преподо́бных похвало́ и дев велича́ние; ра́дуйся, челове́ческаго ро́да возвыше́ние. Ра́дуйся, скорбя́щих утеше́ние; ра́дуйся, боля́щих исцеле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 2

Ви́дев себе́ боле́знию зе́льною одержи́ма, блаже́нный Серафи́м усе́рдно моля́ше Тя, Богоро́дице Де́во, о по́мощи и исцеле́нии, и се́, а́бие предста́ла еси́ ему́ во све́те Небе́снем со апо́столома Петро́м и Иоа́нном Богосло́вом и, ре́кши: «Сей от ро́да На́шего есть», исцеле́ние ско́ро ему́ дарова́ла еси́, да пое́т немо́лчно Сы́ну Твоему́ и Бо́гу хвале́бную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 2

Разуме́в свое́ исцеле́ние, Твои́м посеще́нием благода́тным соверши́вшееся, блаже́нный Серафи́м прославля́ше, Богоро́дице, ве́лию к нему́ Твою́ ми́лость, ико́ну же святу́ю благогове́йно почита́ше и сию́ благода́ти прича́стну именова́ше, е́йже и мы ны́не покланя́ющеся, си́це Тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, обра́довавшая избра́нника Бо́жия Твои́м посеще́нием; ра́дуйся, в неду́зе исцеле́ние ему́ пода́вшая скоропредста́тельно. Ра́дуйся, при́сным Своему́ ро́ду ми́лостиво его́ наре́кшая; ра́дуйся, открове́нии Боже́ственными его́ просвети́вшая. Ра́дуйся, в тече́нии жи́зни его́ многокра́тно ему́ явля́вшаяся; ра́дуйся, на по́двиги поста́ и моли́твы неви́димо его́ укрепля́вшая. Ра́дуйся, в пустынножи́тии и затво́ре сла́дкая его́ Собесе́днице; ра́дуйся, от враг ви́димых и неви́димых держа́вная его́ Засту́пнице. Ра́дуйся, и нам гре́шным явля́ющая от ико́ны Твоея́ мно́гия ми́лости и щедро́ты; ра́дуйся, и нас недосто́йных не лиша́ющая Твои́х благодея́ний благода́тных. Ра́дуйся, неду́ги на́ша врачу́ющая безме́здно; ра́дуйся, печа́ли на́ша утоля́ющая радостотво́рно.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 3

Си́ла Бо́жия де́йствоваше чрез святу́ю ико́ну Твою́, Умиле́ние имену́емую, Богоро́дице Пречи́стая, егда́ сия́ в ке́ллии преподо́бнаго Серафи́ма пребыва́ше и исцеле́ния ве́рным источа́ше, и́же отвсю́ду к нему́ прихожда́ху и от Тебе́ мно́гия да́ры благода́тныя улуча́ху, благода́рно пою́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 3

Име́я ве́ру и любо́вь к Тебе́, Богоро́дице, преподо́бный Серафи́м по Бо́зе всю наде́жду свою́ на Тя возлага́ше, ико́ну же Твою́ святу́ю благогове́йно почита́ше, свещи́ и еле́й пред не́ю возжига́я и те́пле моля́ся Тебе́, да бу́деши ему́ Помо́щница во спасе́ние. О сем и мы Тя мо́лим, Преблага́я, и со усе́рдием пое́м:

Ра́дуйся, свеще́ всеми́рная, мрак язы́ческий просвети́вшая Све́том Христо́вым; ра́дуйся, Ста́мно всезлата́я, в не́йже угото́вася Хлеб Небе́сный. Ра́дуйся, денни́це Со́лнца пра́вды; ра́дуйся, заре́ невече́рняя безсме́ртныя жи́зни. Ра́дуйся, па́дшаго челове́ческаго естества́ обновле́ние; ра́дуйся, дре́вния вражды́ разруше́ние. Ра́дуйся, ра́достное святы́х созерца́ние; Ра́дуйся, сла́досте, услади́вшая го́речь грехо́вную. Ра́дуйся, о́блаче, ро́су спаси́тельную источи́вый; ра́дуйся, алава́стре, ми́ра Боже́ственнаго по́лный. Ра́дуйся, окамене́нных серде́ц умягче́ние; ра́дуйся, ве́ры и благоче́стия возраще́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 4

Бу́ри грехо́вныя избежа́ти и в ти́хое приста́нище покая́ния приити́ помози́ нам, Пречи́стая Де́во, Искупи́теля и Спаси́теля душ на́ших ро́ждшая и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щая; простри́ к Нему́ богоно́снеи Твои́ ру́це и умоли́ Его́ бла́гость вся ны поми́ловати и спасти́, да благода́рне пое́м Ему́ о Тебе́ славосло́вия песнь: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шавше о премно́гих чудесе́х Твои́х, Богоро́дице Де́во, от ико́ны Твоея́ святы́я явле́нных и присноявля́емых ве́рным, ра́дуемся мы гре́шнии, я́ко дарова́ла еси́ нам таковы́й благода́тный зало́г Твоего́ к нам благоволе́ния, Всеблага́я, и от ра́достных и благода́рных усте́н сицево́е прино́сим Ти пе́ние:

Ра́дуйся, оби́тель дев под Ма́терний покро́в Твой ми́лостиво прие́мшая; ра́дуйся, оби́тель ма́лую и убо́гую распространи́вшая и духо́вно обогати́вшая. Ра́дуйся, обетова́ние Твое́, пра́ведному Серафи́му о ней изрече́нное, ве́рно испо́лнившая; ра́дуйся, ико́ною Твое́ю пребыва́ти в ней изво́лившая. Ра́дуйся, наде́ждо на́ша пресвята́я; ра́дуйся, Ма́ти на́ша преблага́я. Ра́дуйся, до́брая Младопита́тельнице де́вам; ра́дуйся, вдов и сиро́т Попечи́тельнице благоми́лостивая. Ра́дуйся, заступле́ние на́ше от враго́в неви́димых; ра́дуйся, Помо́щнице на́ша в неча́янных беда́х. Ра́дуйся, стено́, огражда́ющая нас от грехо́вных собла́знов ми́ра; ра́дуйся, покро́ве, покрыва́яй всех к Тебе́ притека́ющих.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 5

Боготе́чная звезда́, свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице Де́во, лучи́ Бо́жия благода́ти неви́димо испуща́ет и ду́ши ве́рных озаря́ет. Сию́ и мы с ве́рою и благогове́нием лобыза́юще, в ско́рбех утеше́ние, в боле́знех врачество́ безме́здное от Тебе́, Влады́чице, прие́млем, и славосло́вяще многопе́тое и преблагослове́нное и́мя Твое́, ра́достно пое́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дев Тя, Богоро́дице, преподо́бный Серафи́м в пресла́вный день Благове́щения, прише́дшую к нему́ в смире́нную его́ ке́ллию со А́нгелы, Предте́чею, Богосло́вом и ли́ком святы́х дев, ра́дости преми́рныя испо́лнися, и сия́ше лице́ его́ ста́рческое красото́ю Небе́сною. Ты же, сла́вою Боже́ственною его́ озаря́ющи, ми́лостиво бесе́довала еси́ с ним, я́коже со дру́гом при́сным, обетова́нии благи́ми возвеселя́ющи ду́шу его́ и си́ми подвиза́ющи нас вопи́ти Тебе́:

Ра́дуйся, обра́дованная Присноде́во; ра́дуйся, Неве́сто неневе́стная. Ра́дуйся, Цари́це Го́рних и до́льних; ра́дуйся, Предводи́тельнице де́вственных ликостоя́ний. Ра́дуйся, от Небе́сных высо́т посеща́ющая земноро́дных; ра́дуйся, явля́ющая лице́ Твое́ пречи́стое избра́нником Бо́жиим. Ра́дуйся, ли́ки святы́х, спутеше́ствующия Тебе́, име́вшая; ра́дуйся, собо́р святы́х дев с Собо́ю приве́дшая. Ра́дуйся, де́ве смире́нней и трепе́щущей явле́ния Твоего́ сла́ву показа́вшая; ра́дуйся, бесе́ды Твоея́ Боже́ственныя ту удосто́ившая. Ра́дуйся, ста́рца Серафи́ма посеще́нием Твои́м облагода́тствовавшая; ра́дуйся, с ним и вся ны духо́вно возвесели́вшая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 6

Пропове́дуемо и везде́ похваля́емо есть от ве́рных посеще́ние Твое́, Ма́ти Бо́жия, его́же преподо́бнаго Серафи́ма сподо́била еси́. Сие́ посеще́ние Твое́ всеблаго́е и мы днесь благогове́йно воспомина́юще, благода́рственныя пе́сни Тебе́ прино́сим, Пречи́стая, и хвале́бно восклица́ем Сы́ну Твоему́ и Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ сия́ние сла́вы Небе́сныя в смире́нней ке́ллии преподо́бнаго Серафи́ма, егда́ от Го́рних высо́т пришла́ еси́, Богоро́дице, с ли́ком святы́х того́ посети́ти. Сего́ же не терпя́щи зре́ти, де́ва сотаи́нница Боже́ственнаго виде́ния ниц паде́ на зе́млю, но ми́лостиво ту воздви́гла еси́, Влады́чице, и преми́лостивыя глаго́лы Твоя́ ей прорекла́ еси́. Таково́му благоснизхожде́нию Твоему́ дивя́щеся, с любо́вию и благогове́нием Тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, Де́во всеблага́я, де́вство похвали́вшая де́ве земне́й; ра́дуйся, вене́ц Ца́рствия Небе́снаго ей обеща́вшая за ве́рность Жениху́ Христу́. Ра́дуйся, А́нгелы чти́мая и пева́емая от Херуви́м; ра́дуйся, Арха́нгелы окружа́емая и сла́вимая от Серафи́м. Ра́дуйся, Предте́чу, Богосло́ва и лик святы́х дев с Тобо́ю в явле́нии чуде́сно показа́вшая; ра́дуйся, в явле́нии Твое́м обетова́ния блага́я избра́ннику Бо́жию дарова́вшая. Ра́дуйся, сбытие́м обетова́ний Твои́х и́стину явле́ния Твоего́ засвиде́тельствовавшая; ра́дуйся, на́ше похвало́ и утвержде́ние. Ра́дуйся, оби́телей и́ноческих ми́лостивое попече́ние и призре́ние; ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы Боже́ственная ле́пота. Ра́дуйся, по́стников и преподо́бных та́йное утеше́ние; ра́дуйся, христиа́нскаго ро́да непосты́дное упова́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 7

Хотя́щим нам, Влады́чице, лобыза́ти святу́ю и всечестну́ю Твою́ ико́ну, не возбрани́ нам сие́ грехо́в ра́ди на́ших, и я́ко многоблагоутро́бная Ма́ти ми́лостиваго Бо́га, не возгнуша́йся на́ших нечи́стых усте́н, но приими́ нас ми́лостиво, припа́дающих к Тебе́ с любо́вию, да́ры благода́тныя ще́дро нам подава́ющи от многочуде́снаго Твоего́ о́браза, да зове́м со умиле́нием Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Ди́вно и свя́то сконча́тися благоволи́ла еси́, Влады́чице, избра́ннику Твоему́, блаже́нному Серафи́му: той бо коленопреклоне́нный на моли́тве пред ико́ною Твое́ю свято́ю предаде́ пра́ведную ду́шу свою́ в ру́це Бо́жии, и оты́де от земны́х на Го́рняя, созерца́ти сла́ву Твою́ Небе́сную и вы́ну зре́ти Тя, Цари́це А́нгелов, Ю́же мы земни́и немо́лчно ублажа́ем и пое́м Ти ра́достно:

Ра́дуйся, ми́ра Го́рняго перве́йшее украше́ние; ра́дуйся, ми́ра до́льняго всекре́пкое огражде́ние. Ра́дуйся, от Небе́снаго всесвята́го Твоего́ жили́ща приника́ющая к земноро́дным; ра́дуйся, от оби́телей Го́рних снизходя́щая в юдо́ль на́шу многоско́рбную и многогрехо́вную. Ра́дуйся, отира́ющая сле́зы от оче́с пла́чущих и печа́льных; ра́дуйся, влива́ющая отра́ду и утеше́ние в сердца́ огорче́нных. Ра́дуйся, вдови́ц неиму́щих некра́домое бога́тство; ра́дуйся, безма́терних сиро́т призре́ние и покро́ве. Ра́дуйся, и́ноков Помо́щнице всеизря́дная; ра́дуйся, и́нокинь Предста́тельнице всесвята́я. Ра́дуйся, целому́дрия христиа́нскаго нача́ло и основа́ние; ра́дуйся, де́вства пречу́дная красото́.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 8

Стра́нно есть ви́дети, ка́ко ико́на Твоя́ свята́я, Богоро́дице Де́во, си́лою Бо́жиею благода́ти преисполня́ется и ди́вная чудеса́ источа́ет благоволе́нием Твои́м, Всеблага́я. Сию́ и мы стяжа́вше во утеше́ние и цельбу́, благода́рственно Тя сла́вим, Влады́чице Пречи́стая, и пое́м ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу Сло́ву А́нгельскую песнь: Аллилу́ия.

И́кос 8

Вся до́брая и поле́зная да́руеши нам, Богоро́дице, от всечестна́го и многочуде́снаго Твоего́ о́браза: умиля́еши ду́ши на́ша и врачу́еши боле́зни на́ша, я́ко вои́стинну многоблагоутро́бная Ма́ти чад Твои́х, о Христе́ Бо́зе. Те́мже по достоя́нию блажи́ма еси́ от нас благохвале́нии таковы́ми:

Ра́дуйся, от восто́ка и до за́пада сла́вимая и превозноси́мая; ра́дуйся, от всех христиа́нских родо́в пева́емая и блажи́мая. Ра́дуйся, душеполе́зных даро́в Пода́тельнице незави́стная; ра́дуйся, душе́вных и теле́сных неду́г Цели́тельнице благода́тная. Ра́дуйся, безнаде́жных наде́ждо; ра́дуйся, огорче́нных отра́до. Ра́дуйся, гони́мых прибе́жище; ра́дуйся, ве́рных кре́пкое заступле́ние. Ра́дуйся, неве́рных обраще́ние; ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми всех удивля́ющая. Ра́дуйся, ми́лостию Твое́ю нас посеща́ющая; ра́дуйся, преи́скренне спасти́ся всем хотя́щая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 9

Вси ро́ди христиа́нстии и́мут Тя, Влады́чице, Помо́щницу изря́дную: я́коже бо обеща́ла еси́ во всечестне́м Твое́м успе́нии не оста́вити нас си́рых и безпомо́щных, та́ко и до днесь сие́ обетова́ние всеблаго́е исполня́еши в Це́ркви Христо́ве на земли́, Богоро́дице Де́во, ущедря́ющи и спаса́ющи лю́ди, ве́рно Тя сла́вящия и правосла́вно пою́щия Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́йство челове́ческое не мо́жет изрещи́ оби́лие щедро́т и ми́лостей Твои́х, Ма́ти Бо́жия, сла́вити же Тя по достоя́нию недоумева́ют у́ми безпло́тнии, оба́че Блага́я су́щи, не возгнуша́йся и на́ших недосто́йных похва́л, и́хже любо́вию Тебе́ прино́сим и дерза́ем воспева́ти Тя си́це:

Ра́дуйся, луно́ по́лная, нощь грехо́в на́ших просвеща́ющая; ра́дуйся, кре́пким сия́нием Твои́м мглу страсте́й на́ших разгоня́ющая. Ра́дуйся, Путеводи́тельнице заблу́ждших; ра́дуйся, Вразуми́тельнице бу́иих. Ра́дуйся, ю́ных Наста́внице целому́дрия; ра́дуйся, де́вства покро́ве и огражде́ние. Ра́дуйся, оби́тель дев благоустро́ившая пречу́дно; ра́дуйся, я́вльшая ей Твое́ благоволе́ние о́бразом Свои́м всечестны́м. Ра́дуйся, упова́ющим на Тя коне́ц благи́й да́рующая; ра́дуйся, лю́бящия и чту́щия Тя непосрамля́ющая. Ра́дуйся, еди́на до́брая и благослове́нная в жена́х; ра́дуйся, еди́на чи́стая и непоро́чная Присноде́во.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 10

Спаси́телю Бо́гу плоть взаимода́вшая, нетле́нная и Пречи́стая Ма́ти Бо́жия, очи́сти нас, оскверне́нных грехи́ мно́гими, иссо́пом моли́тв Твои́х святы́х, в целому́дрии и чистоте́ утверди́ и сподо́би богоуго́дно и пра́ведно препроводи́ти житие́ сие́ земно́е, да благоугоди́вше Христу́ Бо́гу, унасле́дуем Ца́рствие Его́ Небе́сное и со святы́ми воспое́м Ему́ побе́дную песнь: Аллилу́ия.

И́кос 10

Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и всем душа́м христиа́нским, уневе́стившимся Небе́сному Жениху́, я́же в треволне́нии страсте́й обрета́ют всегда́ кре́пкую Твою́ по́мощь. Мо́лим Тя, Всеблага́я, не попусти́ и нам гре́шным поги́бнути во бла́те страсте́й, но простри́ нам держа́вную десни́цу Твою́ и возста́ви нас на покая́ние и целому́дренное житие́, да благода́рно Тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, приста́нище ти́хое пловце́м жите́йскаго мо́ря; ра́дуйся, прибе́жище благооти́шное утомле́нным бу́рею страсте́й. Ра́дуйся, Спору́чнице покая́ния гре́шных; ра́дуйся, ка́ющихся с Бо́гом примире́ние. Ра́дуйся, Судии́ пра́веднаго изве́стное умоле́ние; ра́дуйся, всежела́тельное и всесла́дкое святы́х утеше́ние. Ра́дуйся, Го́рних А́нгельских во́инств удивле́ние; ра́дуйся, му́ченических све́тлых полко́в непрестаю́щее велича́ние. Ра́дуйся, пра́ведных жен всевеселя́щее ра́дование; ра́дуйся, дев святы́х ве́нче. Ра́дуйся, преподо́бных многопе́тая сла́во; ра́дуйся, святи́телей в пра́вей ве́ре укрепле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 11

Пе́ние хвале́бное прино́сим Ти, Богоро́дице Пречи́стая, свято́ю и многочуде́сною ико́ною Твое́ю осеня́еми и моли́твами ста́рца Серафи́ма укрепля́еми. О держа́вном же заступле́нии Твое́м ра́дующеся, вопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Све́тлыми луча́ми чуде́с Твои́х, Богома́ти Влады́чице, озаря́еши мра́чныя на́ша ду́ши среди́ суеве́рия и неве́рия на́ших дней. Зря́ще же ми́лости и щедро́ты Твоя́, от ико́ны Твоея́ нам источа́емыя, Всеблага́я, и припа́дающе к ней, си́це Тебе́ вопие́м:

Ра́дуйся, Правосла́вия утвержде́ние; ра́дуйся, ве́ры Христо́вы распростране́ние. Ра́дуйся, ересе́й и раско́лов посрамле́ние; ра́дуйся, неве́рия искорене́ние. Ра́дуйся, чудесы́ Твои́ми ве́рныя утеша́ющая; ра́дуйся, милосе́рдием Твои́м гре́шники неоставля́ющая. Ра́дуйся, в час кончи́ны упова́ющим на Тя помога́ющая; ра́дуйся, лю́бящим Тя любо́вию свято́ю воздаю́щая. Ра́дуйся, в ско́рбех и беда́х на по́мощь ускоря́ющая; ра́дуйся, боле́зни неисце́льныя врачу́ющая. Ра́дуйся, скоропослушли́вая к моли́твам смире́нным; ра́дуйся, проше́ния блага́я предваря́ющая исполне́нием.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 12

Благода́ть Бо́жия от и́коны Твоея́, Богоро́дице Де́во, исходя́щая, осеня́ет оби́тель дев, избра́нником Твои́м Серафи́мом собра́нную и устро́енную до́бре. Сию́ ико́ну Твою́, я́ко зало́г благоволе́ния Твоего́, ди́вно стяжа́вше, сла́вим и велича́ем Тя, Влады́чице преми́лостивая, и ра́бски вопие́м всех Творцу́: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще милосе́рдие Твое́ неисче́тное и мно́гая Твоя́ чудеса́, Де́во Всепе́тая, ра́дуемся мы гре́шнии, зря́ще на ико́не лик Тво́й святы́й, умиле́ния преиспо́лненный, и́же и в на́ша ду́ши умиле́ние влива́ет и к моли́твам усе́рдным нас привлека́ет, да си́це Тебе́ взыва́ем:

Ра́дуйся, Ни́во неора́нная, Клас спаси́тельный челове́ком израсти́вшая; ра́дуйся, Ле́ствице Небе́сная, Е́юже сни́де Бог. Ра́дуйся, Горо́ несеко́мая, усыре́нная Ду́хом Святы́м; ра́дуйся, Ски́ние селе́ния Вы́шняго. Ра́дуйся, Свята́я Святы́х превосходя́щая; ра́дуйся, Клеще́ та́инственная, угль Божества́ неопа́льно прие́мшая. Ра́дуйся, хла́дная сердца́ на́ша любо́вию ко Го́споду воспламеня́ющая; ра́дуйся, нечистоту́ душ на́ших благода́тию очища́ющая. Ра́дуйся, на по́двиги духо́вныя неви́димо нас укрепля́ющая; ра́дуйся, исполня́ти веле́ния Христо́ва нам помога́ющая. Ра́дуйся, душевре́дныя на́выки в нас искореня́ющая; ра́дуйся, стра́сти душетле́нныя попаля́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Ра́досте, Умиле́ние и Спасе́ние душ на́ших.

Конда́к 13

О Всепе́тая Ма́ти! О Цари́це всеми́лостивая! Богоро́дице Всеблага́я! Умоли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, изба́вити нас гее́нны о́гненныя и сподо́бити спасе́нных ча́сти, да со избра́нными воспое́м Ему́ во ве́ки: Аллилу́ия.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва

О Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Христа́ Царя́ и Бо́га на́шего Ма́ти, умиле́ния сокро́вище и ми́лости исто́чниче, душеспаси́тельных даро́в блага́я Пода́тельнице и скорбя́щих душ благода́тная Уте́шительнице! К Тебе́ с любо́вию припа́даем и пред свято́ю ико́ною Твое́ю смире́нно мо́лимся: умоли́, Влады́чице, возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, поми́ловати и спасти́ нас, погиба́ющих во гресе́х; вдохни́ в ду́ши на́ша покая́ние и́скреннее и умиле́ние богоуго́дное, пода́ждь моли́твам на́шим сле́зы очисти́тельныя; благопотре́бная житию́ вре́менному и ве́чному спасе́нию ми́лостиво, Госпоже́, нам да́руй; мир умири́, святы́й храм сей до́бре сохрани́, безмяте́жие и изоби́лие плодо́в земны́х нам низпосли́, и при кончи́не живота́ на́шего не лиши́ нас Ма́терняго Твоего́ заступле́ния и по́мощи, да предста́тельством Твои́м безбе́дно пре́йдем мыта́рства возду́шная и сподо́бимся унасле́довати Ца́рствие Небе́сное. Ей, Цари́це Всеблага́я, всех ра́достей Ра́досте и всего́ ми́ра христиа́нскаго утеше́ние! Помози́ нам и ны́не, и егда́ наипа́че по́мощи Твоея́ святы́я востре́буем, и спаси́ нас Ма́терними мо́литвами Твои́ми ко Христу́ Бо́гу, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

LiveInternetLiveInternet

Творение Кассии монахини

Кондак 1
Избранные угодницы Божии, миродержителя тьмы века сего победительницы, яко заступницам нашым, похвальная восписуем вам, матери нашя преподобныя. Вы же, яко имуще дерзновение велие ко Господу, от всяких нас бед молитвами вашими избавите, зовущих:
Радуйтеся, преподобныя Жены Дивеевския, наставницы нашя предивныя.

Икос 1
Ангельский образ восприявше, во плоти яко безплотныя пожили есте, преподобныя матери, светильницы всесветлии явльшеся мирови. Темже похваляюще труды и подвиги вашя, почитаем вас пении сими:
Радуйтеся, невесты Христовы прекрасныя;
Радуйтеся, избранницы Божия Матере.
Радуйтеся, послушницы серафимовы;
Радуйтеся, молитвенницы предивныя.
Радуйтеся, прелесть мира сего отвергшыя;
Радуйтеся, Крест Христов на раму вземшыя.
Радуйтеся, явльшыя образ совершеннаго терпения;
Радуйтеся, сосуди дразии кротости и смирения.
Радуйтеся, нескверно и чисто пожившыя;
Радуйтеся, бесов молитвами попалившыя.
Радуйтеся, Российския земли украшение;
Радуйтеся, верных известное утверждение.
Радуйтеся, преподобныя Жены Дивеевския, наставницы нашя предивныя..

Кондак 2
Видящи вдовица Агафиа, яко суета суетствий, всяческая суета в мире сем привременнем, восхоте служити Единому Богу, и образ иноческий восприят, Александра нарекшися. Мы же ведуще сию яко дивную избранницу Божию и подвижницу, вопием Владыце всех: Аллилуиа.

Икос 2
Разум неуразуменный явления Богоматере разумети ищущи святая Александра, к духоносным старцем притече. Тии же Господу помолившеся реша ей: блаженна еси мати, яко избра тя Пречистая Богородица основати обитель дивную, четвертый жребий Ея на земли; убо гряди в путь ничтоже сумнящися, и благословение Господне да пребудет с тобою вовеки. Темже и мы вопием ей сицевая:
Радуйся, великая и святая мати блаженная;
Радуйся, просвещаяся молитвенным бдением.
Радуйся, посты и труды плоть изнурившая;
Радуйся, нищету и скорби иноческия возлюбльшая.
Радуйся, яко призре Господь на твое смирение;
Радуйся, первоначальнице обители Дивеевския.
Радуйся, нищих и убогих питавшая;
Радуйся, церквам имение разточавшая.
Радуйся, тайных благодеяний сокровищнице;
Радуйся, благодатных слез источниче.
Радуйся, храмов Божиих строительнице;
Радуйся, болезней и страстей целительнице.
Радуйся, преподобная мати Александро, наставнице наша предивная.

Кондак 3
Силою свыше облеклася еси, дивная Марфо: отроковица бо тринадесяти лет сущи, любовию ко Христу тако воспламенилася еси, яко всех сестер дивеевских жестотою жития превзошла еси. Мы же дивящеся исправлением твоим, Богу укрепльшему тя вопием: Аллилуиа.

Икос 3
Имущи помысл в Бозе неколебимо утвержден, мати Марфо, ангелы и человеки кротостию и смирением удивила еси, послушания совершеннаго путь показавши: скончавшися вмале, исполнила еси лета долга, угодна бо бе Господеви душа твоя. Темже зовем ти сице:
Радуйся, пищу молитву непрестанную имевшая;
Радуйся, молчанием уста запечатлевшая.
Радуйся, возлюбльшая пост и бдение;
Радуйся, отложшая земная попечения.
Радуйся, возлюбленное чадо серафимово;
Радуйся, старца великаго сотаинница.
Радуйся, труды ко трудом прилагавшая;
Радуйся, единаго на потребу взыскавшая.
Радуйся, чистотою душевною и телесною блистающая;
Радуйся, добродетельным житием мир осиявающая.
Радуйся, сестер дивеевских небесная начальница;
Радуйся, Христова голубице избранная.
Радуйтеся, преподобная мати Марфо, наставница наша предивная.

Кондак 4
Буря помышлений сумнительных возста на тя, мати Елено, егда у святаго Серафима благословения на иноческий путь просивши, услышала еси, яко подобаше ти браком сочетатися. И тако три лета искушаема, в молитве слезной, воздержании и молчании поживши, в желании ангельский образ прияти паче и паче укрепляшеся. Мы же дивящеся таковому о тебе Божию промышлению, вопием со умилением: Аллилуиа.

Икос 4
Слышавши слово преподобнаго: гряди в Дивеево, радосте моя, с женихом Христом обручитися, неизреченною радости исполнилася еси, мати Елено; и в обитель святую вступивши, подвиг к подвигу прилагаше. Мы же ведяще святое и чистое житие твое, вопием ти похвальная:
Радуйся, от змия лукаваго избавльшаяся;
Радуйся, путь иноческий избравшая.
Радуйся, молитве сердечней и воздержанию прилежавшая;
Радуйся, словесы святых отец душу питавшая.
Радуйся, во смирении и безмолвии пожившая;
Радуйся, милосердием и кротостию украсившаяся.
Радуйся, нищым и неимущым благодеявшая тайно;
Радуйся, ложем имевшая хладный камень.
Радуйся, явльшая послушание дивное;
Радуйся, сподобльшаяся зрения небесных обителей.
Радуйся, Господа яко неизреченный огнь узревшая;
Радуйся, к жениху Христу аки молния возлетевшая.
Радуйся, преподобная мати Елено, наставниц наша предивная.

Кондак 5
Боготечная звезда явилася еси, блаженная Пелагие, избранница Божия велия, терпения столп непоколебимый и молитвенница дивная, наставница мудрая всем притекающым к тебе. Темже ублажаем тя и Богу прославльшемя тя вопием: Аллилуиа.

Икос 5
Видеша ближнии и дальнии, мати Пелагие, подвиг труднейший паче иных, егоже облобызала еси, буею Христа ради соделавшися и терпение паче естества показавши; и ови убо ругахуся, ови же уведевше яко разум истинный от Бога ти даровася, притекаху к тебе с верою, с нимиже и мы взываем ти:
Радуйся, велий благодати Божия светильниче;
Радуйся, утешительнице наша и молитвеннице.
Радуйся, возлюбльшая всем сердцем Жениха Небеснаго;
Радуйся, от земнаго супруга лютая мучения претерпевшая.
Радуйся, стено и покрове к тебе прибегающих;
Радуйся, болезни и страсти нашя исцеляющая.
Радуйся, пламень огненный молитвою угасившая;
Радуйся, архиереа неправеднаго заушившая.
Радуйся, славы и похвалы людския не терпевшая;
Радуйся, поругания яко сладкое питие пившая.
Радуйся, о правде Божии ревнительнице;
Радуйся, истинная Христова служительнице.
Радуйся, мати Пелагие, наставнице наша предивная.

Кондак 6
Проповедница вещаний богоносных явилася еси, мати Параскево, егда по кончине сестры твоея святыя Марфы, узрела еси ю в храме на воздусе вкупе с Богоматерию стоящу, и абие пророчествовати начала еси. Темже Богу тако прославляющему любящих Его вопиет: Аллилуиа.

Икос 6
Возсияла еси яко луча пресветлая Солнца Правды во обители дивеевстей, мати Параскево, и от Богоматере и угодника Божия Серафима заповедь прияла еси: егда возгорится смута во обители, правду исповедати, неправедныя и злыя обличити. Сего ради ублажаем тя сице:
Радуйся, подвижнице и молитвеннице неустанная;
Радуйся, пророчица Богом избранная.
Радуйся, молитвою бесом запрещавшая;
Радуйся, славу грядущую обители провещавшая.
Радуйся, яко послушание твое похвали сама Пречистая.
Радуйся, сестры терпению и мужеству учившая.
Радуйся, возмущение источника Серафимова узревшая;
Радуйся, на подвиг юродства абие изшедшая.
Радуйся, возмутителей мира во обители обличившая;
Радуйся, к духовом злобы в брань вступльшая.
Радуйся, Духом Божественным просвещшаяся;
Радуйся, в небесныя кровы со славою вознесшаяся.
Радуйся, преподобная мати Параскево, наставнице наша предивная.

Кондак 7
Хотя грядущая сестрам дивеевским открыти, рече преподобный Серафим, яко двоюнадесятою начальницею монастырь имать устроитися, предрекая игуменство твое, мати Марие; мы же ведяще тя матерь истинную и наставницу богоданную всем благочестно жити хотящым, вопием Богу тя умудрившу: Аллилуиа.

Икос 7
Дивное терпение и кротость показала еси, мати Марие, скорбь и тесноту монашескаго жития сладце терпящи, в молитве бдящи неколебимою верою, вся заветы Матере Божия и преподобнаго Серафима сохранити тщащися. Темже похваляем тя пении сими:
Радуйся, от юных лет Господа возлюбльшая;
Радуйся, мир суетный оставльшая.
Радуйся, труды и пощением безстрастие стяжавшая;
Радуйся, веру и любовь истинную к Богу явльшая.
Радуйся, клевету и наветы мужественне претерпевшая;
Радуйся, присно умныма очима горе зревшая.
Радуйся, разоренныя обители устроительнице преславная;
Радуйся, о сестрах яко матерь о чадех пекшаяся неустанно.
Радуйся, наказательнице милостивая и кроткая;
Радуйся, сияющая душевною добротою.
Радуйся, веру твердую к святому Серафиму имевшая;
Радуйся, явление честных его мощей радостно узревшая.
Радуйся, преподобная мати Марие, наставнице наша предивная.

Кондак 8
Странное чудо явися всем житие твое, блаженная Параскево: земным господием первее верно служащи, неправедно скорбь от тех прияла еси; восприявши же в души огнь Божественный, Единому Богу служити возжелела еси, и к подвигу жестокому устремилася еси, безкровна по стогнам скитающися, всяку воздушну тяготу и поношения людская терпящи, просветилася еси душею и телом, Господеви взывающи присно: Аллилуиа.

Икос 8
Вся воистину чиста и христоносна явилася еси, мати Параскево, тридесять лет в пещере поживши и лес саровский молитвою твоею облагоухавши, в Дивееве водворилася еси, матерь всем сестрам бывши. Сего ради зовем ти:
Радуйся, Царство Небесное внутрь стяжавшая;
Радуйся, смирение велие и любовь к ближним показавшая.
Радуйся, на путь заповедей Христовых всех приводящая;
Радуйся, зревшая грядущая яко настоящая.
Радуйся, плоть до конца умертвившая;
Радуйся, буей Христа ради бывшая.
Радуйся, огненный столп молитвы чистыя;
Радуйся, терпением до конца спасение улучившая.
Радуйся, смуту и бедствия в земли Российстей предрекшая;
Радуйся, благословившая Царственных Страстотерпцев на подвиг крестный.
Радуйся, Святаго Духа селение;
Радуйся, источающая всем исцеления.
Радуйся, преподобная мати Параскево, наставнице наша предивная.

Кондак 9
Все естество ангельское удивися подвигом вашым, преподобныя матери нашя, воздержание бо и нестяжание, сердце смиренное и кроткое, бдение с милостынею, разум и веру, и совершенну любовь стажавше, ныне в небесных чертозех Богу поете: Аллилуиа.

Икос 9
Ветия многовещанныя недоумеют по достоянию восхвалити вас, жены священныя, в женстем бо телеси мужеский разум имуще, миру сраспялися есте воистину, темже вопием вам похвальная:
Радуйтеся, скудость жития и лишения терпевшыя любве ради Христовы;
Радуйтеся, ликующыя ныне в небесных кровех.
Радуйся, Ксение, страсти жестокожитием убившая;
Радуйся, сестры не щадити плоть учившая.
Радуйся, Евпраксие, с Богоматерию беседы удостоившаяся;
Радуйся, яко Та укрепи тя к монашескому подвигу.
Радуйся, Капитолино, к Небесному Жениху притекшая;
Радуйся, земнаго обручника презревшая.
Радуйся, Наталие блаженная, подвижнице преславная;
Радуйся, молитвеннице за ны неустанная.
Радуйтеся, матери нашя богоносныя;
Радуйтеся, исцелений облаки роснии.
Радуйтеся, преподобныя Жены Дивеевския, наставницы нашя предивныя.

Кондак 10
Спасения стезю хотя показати всем Господь, яви нам вас, жены небомудренныя, яко образ истинно богоугоднаго жития. Темже благодарственне вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 10
Стена несокрушимая и заступление необоримое явилися есте всем прибегающым к вам, преподобныя, молитеся жизнь вечную улучити поющым вам таковая:
Радуйтеся, молитвою пожегшыя страстей терние;
Радуйтеся, Христу жениху вашему сраспеншыяся усердно.
Радуйтеся, присно к Богу взиравшыя;
Радуйтеся, правды Его выну алкавшыя.
Радуйтеся, поношения и гонения претерпевшыя;
Радуйтеся, вышнюю славу узревшыя.
Радуйтеся, гордаго змия ногама поправшыя;
Радуйтеся, на камени веры недвижимо ставшыя.
Радуйтеся, вольную нищету избравшыя;
Радуйтеся, чудес действо приявшыя.
Радуйтеся, безкровныя Христовы мученицы;
Радуйтеся, чудныя нашя заступницы
Радуйтеся, преподобныя жены Дивеевския, наставницы нашя предивныя.

Кондак 11
Пение всеумиленное Господеви в житии приносяще, святыя жены, ныне со ангелы песнь трисвятую возсылаете Ему на небеси. Но и нас воспевающих вашя подвиги не забудите, молящеся даровати прощение согрешений всем православно Богу поющым: Аллилуиа.

Икос 11
Светоподательныя светильники сущым во мраце страстей греховных и мирския суеты явистеся, славныя жены, светом заповедей Христовых просветите поющых вам сицевая:
Радуйтеся, столпи монашествующих жен и правило;
Радуйтеся, учащыя ны молитве непрестанней.
Радуйтеся, мирскую красоту оставльшыя;
Радуйтеся, нетленную доброту возлюбльшыя.
Радуйтеся, Единому Богу послужившыя;
Радуйтеся, радуйтеся, во оправданиих Его ходившыя.
Радуйтеся, воздержанием житие свое украсившыя;
Радуйтеся, уды яже на земли умертвившыя.
Радуйтеся, страданьми искушений наострившыяся;
Радуйтеся, прилоги вражыя побеждшыя.
Радуйтеся, улучившыя вечное веселие;
Радуйтеся, к Богу имущыя дерзновение велие.
Радуйтеся, преподобныя Жены Дивеевския, наставницы нашя предивныя.

Кондак 12
Благодать исцелений приемше от Бога, преподобныя матери, избавите нас от недугов душевных и телесных, да непреткновенно Владыце воспоим: Аллилуиа.

Икос 12
Поюще подвиги вашя, восхваляем вас, богомудрыя, заступления вашего просяще и взываем вам со умилением:
Радуйтеся, прекраснии цвети райстии;
Радуйтеся, на земли пожившыя ангельски.
Радуйтеся, сеявшыя в житии слезами постными;
Радуйтеся, жнущыя класы радости присноживотия.
Радуйтеся, чудеса и исцеления точащыя;
Радуйтеся, о нашем спасении Бога молящыя.
Радуйтеся, тесный путь избравшыя;
Радуйтеся, широту райскую стяжавшыя.
Радуйтеся, страстей наших бурю укрощающыя;
Радуйтеся, в терпении скорбей укрепляющыя.
Радуйтеся, монашескаго жития правило;
Радуйтеся, всех верных присное радование.
Радуйтеся, преподобныя Жены Дивеевския, наставницы нашя предивныя.

Кондак 13
О преславныя преподобныя Жены Дивеевския, скорбным путем вшедшыя в радость некончаемую, приимите ныне сие малое похваление и от всяких напастей и бед избавите и на путь истиннаго спасения наставите всех поминающих подвиги вашя, Богу же вопиющих: Аллилуиа.
Этот Кондак читается трижды, затем 1-й Икос и 1-й Кондак

Молитва преподобным Женам Дивеевским
О жены богомудрыя, во обители Дивеевстей просиявшыя, Христовы невесты дивныя, молим вас, грешнии и недостойнии, призрите на моление наше, и помозите нам, да воспрянем от сна леностнаго, и житию вашему благоугодно поревнуим. Научите нас молитве непрестанней и покаянию истинному, и в вере правой соблюдите ны яко да очистившеся от скверны прегрешений, райския сладости вкусити сподобимся, воспевающе со всеми святыми Бога в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Молитвы и акафист Божией Матери перед Ее иконой Умиление

Тропарь и кондак
Молитва Богородице перед Ее иконой Умиление
Акафист Богородице перед Ее иконой Умиление
Величание

ТРОПАРЬ И КОНДАК БОГОРОДИЦЕ ПЕРЕД ИКОНОЙ ЕЕ УМИЛЕНИЕ

Тропарь, глас 4

К Богородице со умилением припадем, вси грехми обремененнии, чудотворную Ея икону Умиления облобызающе и вопиюще со слезами: Владычице, приими моление недостойных раб Твоих и подаждь нам, просящим, велию Твою милость.

Кондак, глас 3

Юже подражая неплодную смоковницу, аз, окаянный, умиления плода отнюд не приношу и посечения страшуся, но, взирая к чудотворней иконе Твоей Умиления, Владычице, стеню от сердца и вопию: умилися, Благосердая, и мне, окамененному сердцем, благоволи подати душевное и сердечное умиление.

МОЛИТВА К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ПЕРЕД ЕЯ ИКОНОЙ УМИЛЕНИЕ

О Пресвятая Дево Богородице, Христа Царя и Бога нашего Мати, умиления сокровище и милости источниче, душеспасительных даров подательнице и скорбящих душ благодатная утешительнице! К Тебе с любовию припадаем и пред святою иконою Твоею молимся: умоли, Владычице, возлюбленнаго Сына Твоего Христа Бога нашего помиловати и спасти нас, погибающих во гресех, вдохни в души наша покаяние искреннее и умиление богоугодное. Слезами очистительными омый нас от скверны греховныя и яви чисты и непорочны рабы Христовы. Вся благопотребная житию временному и вечному спасению нашему милостивно, Госпоже, нам даруй. Мир умири, святую обитель сию добре сохрани, безмятежие и изобилие плодов земных нам низпосли и на кончине живота нашего не лиши нас Матерняго Твоего заступления и помощи, да предстательством Твоим безбедно прейдем мытарства воздушная и сподобимся унаследовати Царство Небесное. Ей, Царице всеблагая, всех радостей радосте и всего мира христианскаго утешение, помози нам ныне и тогда, егда наипаче помощи Твоея святыя востребуем, и спаси нас Матерними Твоими молитвами ко Христу Богу, Емуже со Отцем и Святым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.

АКАФИСТ К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ ПЕРЕД ЕЯ ИКОНОЙ УМИЛЕНИЕ

Как правильно читать акафист

Кондак 1

Избранная от всех родов Заступнице вселенныя, похвальный глас Твоих рабов приемши, Всеблаженная, избави нас от всяких бед, да пред иконою Твоею и мы архангельский привет поем усердною душею: Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Икос 1

Архангел Божий Гавриил, началовождь небесных сил, предста Тебе, Отроковице, совет превечный открывая и еже ‘Радуйся’ вещая: ‘Ты Мати будеши, Владычице’. Тому последующе верно, дерзаем вси нелицемерно воспета радостный сей глас Тебе, молящейся о нас:
Радуйся, рождшая Жизнь всем утроба;
радуйся, грешнаго мира спасение.
Радуйся, Сын Твой воскресе от гроба;
радуйся, Евиных слез избавление.
Радуйся, древняго змия поправшая;
радуйся, узы греха растерзавшая.
Радуйся, радость женам несказанная;
радуйся, Божия милости дверь.
Радуйся, ангелов песнь непрестанная;
радуйся, Богу избранная Дщерь.
Радуйся, твари всея ожидание;
радуйся, грешником всем упование.
Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 2

Видяще образ Твой сей Умиление, токи целебныя всем источающий, тепле к нему притекаем смиреннии, в нуждах и скорбех спасения чающе. Ты же Христа умоли, яко Мати, всяко прошение нам даровати, яко да присно Тому воспоим песнь благодарну пред образом сим: Аллилуиа.

Икос 2

Разум небесный стяжа Серафим, тяжким недугом лежа одержим; Тя бо моляше болезнь исцелити. Ты же, Благая, пришедши во сне, кротце предстала ему в тишине, отроку жизнь обещавши продлити. Темже, от смерти Тобою спасенный, сладце воспе Серафим умиленный: Радуйся, высшая неба небес; радуйся, Мати Господня святая.
Радуйся, рождшая бездну чудес,
радуйся, стамно щедрот всезлатая.
Радуйся, Ты бо нам милость являеши;
радуйся, всяку болезнь исцеляеши.
Радуйся, душ и телес врачевство;
радуйся, падших благое возстание.
Радуйся, горних умов торжество;
радуйся, грешников к небу воззвание.
Радуйся, Бога за нас умоляеши;
радуйся, вражию сеть сокрушаеши.
Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 3

Силою Вышняго дивно храним, в силу от силы в душе преспеваше в юности чистей святый Серафим. В храм Пресвятыя усердно хождаше и, умиленно молитву творя, сердцем хвалу во псалмех восписуя, Бога всещедраго благодаря, присно пояше Ему: Аллилуиа.

Икос 3

Имея Тя спутницу верную в жизни, остави избранник Твой юный отчизну, в обитель Саровскую путь направляя. Слагая бо в сердце Твоя словеса, отечество мняше свое небеса, пустынных живот на земли ублажая. И, слышав: ‘От нашего рода есть сей’, Тебе воспеваше, надежде своей: Радуйся, веры звездо путеводная;
радуйся, Кормчия жизни моей.
Радуйся, спутнице, к Богу доходная;
радуйся, крове от бури страстей.
Радуйся, к Богу бо нас управляеши;
радуйся, душу спасти вразумляеши.
Радуйся, правды стезе незаблудная;
радуйся, мосте, горе возводяй.
Радуйся, нищим Помощнице чудная;
радуйся, венче, сердца веселяй.
Радуйся, в Царствие нас призываеши;
радуйся, двери рая отверзаеши.
Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 4

Бури житейския скоро спасает Божия Мати вдовицу блаженную, жребий вручити ей Свой обещает, землю возделати благословенную. Темже, Пречистыя воли послушна, в путь неизвестный отходит вдовица, претерпевающи вся благодушно, дондеже в жребий святый водворится, Девы глагола в терпении ждущи, Богу же Сыну прилежно поющи: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша вдовица глагол долгожданный, в тонцем дремании ей провещанный: ‘Зде есть в Дивееве место Мое, зде есть Мой жребий четвертый избранный, зде ты положиши кости твоя, девам пристанище прежде создавши’. Темже вдовица, от ложа воставши, Матери Света за радость святую светло поет похвалу таковую:
Радуйся, света обитель блаженная;
радуйся, Богом избранный удел.
Радуйся, скиние Бога священная;
радуйся, добрых сокровище дел.
Радуйся, милости море безбрежное;
радуйся, душ тишино безмятежная.
Радуйся, вдов к чистоте окормление;
радуйся, девства сосуде драгий.
Радуйся, в старости сил укрепление;
радуйся, в юности жезле благий.
Радуйся, Дево Марие нетленная;
радуйся, Господом благословенная.
Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 5

Божией Матери гласу внимающи храм Ея имени вдова созидает; малое стадо сирот собирающи во благочестии тех возращает. Тако в Дивееве Божие семя в добрую землю вложися во время, плод же в терпении свой принесе, яко да мы от плода днесь вкушающе, Матерь Благую Творца небесе благодарим, о Ней песнь воспевающе: Аллилуиа.

Икос 5

Видивше первоначальница мати, яко обитель начат возрастати Девы Марии словес в исполнение, малое стадо свое поручает старцем Саровским и мудро вверяет паствы духовное все окормление. И, преспевающи в жизни своей, благо дарящи источник чудес Деву Марию за помощь с небес, песни слагает похвальныя Ей:
Радуйся, тихая наша отрадо;
радуйся, имя Тебе — Умиление.
Радуйся, Мати словеснаго стада;
радуйся, места сего прославление.
Радуйся, нам бо покров простираеши;
радуйся, нас ко Христу собираеши.
Радуйся, девам Ты светлый чертог;
радуйся, сирых от бед ограждаеши.
Радуйся, Тя бо послушает Бог;
радуйся, плачущих всех утешение.
Радуйся, немощи наша терпящая;
радуйся, нас во благих богатящая.
Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 6

Бысть проповедница милости всех в своем житии Александра честная, Божие Имя всегда во устех, в сердце и мысли молитва святая. Слезныя токи Тебе, приношаше, Тя, Живоносный Источниче, чтущи, труд же дневный неустанно творяще, духом горяще и Богу поюще: Аллилуиа.

Икос 6

Возсиявающи свет благодати в дивном Дивееве, Божия Мати Свой омофор простирает над ним, козни врага и наветы людския, немощи духа и страсти плотския, нужды обычныя людем земным, — вся утоляет Царица благая, скоро Своим сиротам помогает. Темже, поюще Тоя чудеса, радостно рцем Ей сия словеса:
Радуйся, свете спасения благостный;
радуйся, чистых сердец красото.
Радуйся, совести мире, всем сладостный;
радуйся, духа любве широто.
Радуйся, цветниче благоухающий;
радуйся, жезле, враги устрашающий.
Радуйся, в немощи помощь всесильная;
радуйся, в скорби утехо с небес.
Радуйся, в скудости пище обильная;
радуйся, вышшая всяких словес.
Радуйся, Божий бо гнев утоляеши;
радуйся, милость на нас призываеши.
Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 7

Хотящи оставити мир сей растленный, блаженная вкупе сирот собирает и Матери Бога удел, ей врученный, Пахомия старца блюсти умоляет; Пречистыя образ на перси приемлет и в руце Владычицы дух предает. Исполненный скорби Пахомий ей внемлет и песнь ей надгробную сице поет: Аллилуиа.

Икос 7

Новый Дивееву ангел-хранитель, жребия Девы и дев устроитель, послан Пречистою бысть Серафим. Купно с прехвальным Петром, с Иоанном, в келии Дева предста несказанно, светлая, с мучениц ликом святым, благоухающи миром небесным. ‘Дев ты Моих не остави’, — вещает; помощь ему по вся дни обещает, он же приносит Ей дар свой словесный:
Радуйся, славо пророков прекрасная;
радуйся, крине удолий рая.
Радуйся, мучениц песнь велегласная;
радуйся, стершая слезы моя.
Радуйся, грешных молитв не забывшая;
радуйся, сирых Твоих посетившая.
Радуйся, наша пред Сыном Споручнице;
радуйся, с Богом принесшая мир.
Радуйся, душ Жениховых Обручнице;
радуйся, двернице званным на пир.
Радуйся, тайны от века явление;
радуйся, Дево, Тебе мое пение.
Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 8

Странных видений причастник блаженный, благостный старец отец Серафим к сердцу приемлет завет незабвенный Девы Марии и, Ею водим, девам обитель особую строит; меру соборному храму дает, место святое канавкой обводит, паству Пречистыя верно пасет, правило жизни и чин полагает, Богу неленостно пети внушает: Аллилуиа.

Икос 8

Всецелым умом ся Христу сраспиная, блаженства рая на земли предвкушая, пояше святый, яко благ тех виновней, Марии, родившей нам Спасшаго нас, архангельский Той, еже ‘Радуйся’, глас прилежно всегда с простотою сыновней. Тому подражая, Мариин удел доныне обходит свой древний предел, хвалу Богородице Деве поя, да радости будет причастник Тоя:
Радуйся, о Богородице Дево;
радуйся, рождшая Спаса Христа.
Радуйся, Бога вместившая в чрево;
радуйся, плод Твой — нам Путь живота.
Радуйся, радостей вечных виновная;
радуйся, славо и радость церковная.
Радуйся, девственниц чистых венчание;
радуйся, иноков Щедрая Мати.
Радуйся, матерей всех величание;
радуйся, доме, исполнь благодати.
Радуйся, стрелы во дни угашающи;
радуйся, страхи в нощи прогоняющи.
Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 9

Всяких сил ангельских, Дево, превысшую, хвалят немолчно Тя наша сердца, светлостей солнечных истинно чистшую, Тя величает вся тварь без конца. Ты же Ходатаица за нас буди к Сыну и Богу в день страшный суда; грешных молений тогда не забуди, пети сподоби нас Богу всегда: Аллилуиа.

Икос 9

Витий многогласных не может язык воспети достойно Твой сладостный лик, о Дево и Мати Владыки небес. Даров Твоих чудных и сил умножение сердца исполняет росы умиления, дает очесем всех источники слез. Твой образ святый ее свещею горящею всегда веселяше взор старца молящаго, егда на колена склонився пред ним, усердно хваляше Тя пением сим: Радуйся, всех безнадежных надеждо;
радуйся, сердцу росо умиления.
Радуйся, правды лишенных одеждо;
радуйся, всем нам источник спасения.
Радуйся, демонский лик низлагаеши;
радуйся, грозно бесам запрещаеши.
Радуйся, духом унылых возстание;
радуйся, палице спящим во зле.
Радуйся, стропотных душ наказание;
радуйся, вся бо возможна Тебе.
Радуйся, в горьких работах всем сладость;
радуйся, Мати, скорбящим всем радость.
Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 10

Спасительно постными сеяв слезами, ждет в радости старец от Девы вещание: ‘Ты скоро, любимиче, будеши с нами’. И духом покоен, в живом уповании, отход свой от мира предуготовляет. Устав свой молитвенный и наставления хранити сирот своих он поучает: от днесь вам Благая едина хранение; вы многия пестуны имате, чада, отец же не будет разве мене, на гробе моем ищите отрады, и в нуждах и в скорбех идите ко мне; и верую, даст вам Господь утешение, да присно восходит от вас Ему пение: Аллилуиа

Икос 10

Стена еси девам, Пречистая Дево, от вражиих козней, от нужды и гнева, Тебе бо вручи нас святый Серафим. И в час испытания дух наш смятенный к Тебе мы возносим в молитве смиренней: о буди помощница сирым Твоим; да весело хвалим Тя, присноблаженную, всемирную славу, хвалу неизменную:
Радуйся, верных Твоих утверждение;
радуйся, крепкая сирых стено.
Радуйся, Церкве святыя хваление;
радуйся, горним умом глубино.
Радуйся, цвете наш неувядаемый;
радуйся, граде, Царя прославляемый.
Радуйся, лествице, к Богу возведшая;
радуйся, облаче легкий Христов.
Радуйся, росо руно произведшее;
радуйся, всем Ты готовый покров.
Радуйся, наша надеждо известная;
радуйся, дев похвало неневестная.
Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 11

Пение всякое днесь побеждается множеством благодеяний Твоих; милость Твоя на весь мир простирается, славо небесных и радость земных. Гласа бо Матери богоприятнаго Сын Твой послушает, Дево, всегда. Радость всем радостем Ты, Благодатная, — звати мы не умолчим никогда. Тако бо зваше Тебе преподобный, Богу поя, наш предстатель загробный: Аллилуиа.

Икос 11

Света открыся чертог вожделенный старцу, в молитве к Тебе восхищенну, Дево, пред образом сим Умиления. В руце пречистеи душу святую Ты восприяла еси — во иную жизнь безконечную в райских селениях. Плакаху чада, отца их лишенная, новым же знанием умиленная милости к старцу Твоей, растворяюще слезы надгробныя песнею красною, Тя величаху хвалою согласно, Матерь едину Тебе разсмотряюще:
Радуйся, темныя власти стенание;
радуйся, праведных душ торжество.
Радуйся, вратников ада рыдание;
радуйся, Тя бо поет естество.
Радуйся, князя мытарств низложившая;
радуйся, демонов гордость смирившая.
Радуйся, имя, святым вожделенное;
радуйся, в смертный помощниче час.
Радуйся, радость нам неизреченная;
радуйся, в час той услыши наш глас.
Радуйся, наших сердец умиление;
радуйся, Бога умилостивление.
Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 12

Благодатный залог в ограждение, чадом дивеевским старец остави образ Пречистыя сей Умиления. Сам же пресветло ликуя во славе, Матерь Небесную молит усердно сирых его соблюсти милосердно, да не воздремлют уныния сном, но да, елеем свещу напояюще, внидут в чертог со своим Женихом, вечную ангелов песнь воспевающе: Аллилуиа.

Икос 12

Поем днесъ Твою Богородице, славу и милость ко грешным, на бесы державу; вси празднуем светло Твоя чудеса. Безмерно Тя всю освятив, непорочная, Бог людем постави Тя в крепость всемощную: Тебе бо внимают Того ушеса. Тобою спасаеми вси ежечасно, приносим Ти песнь таковую согласно:
Радуйся, жизни сокровище вечныя;
радуйся, правды ковчеже святый.
Радуйся, людем хвало безконечная,
радуйся, свещниче веры златый.
Радуйся, Божие благоволение;
радуйся, всех человеков спасение.
Радуйся, мученик всех дерзновение;
радуйся, песнь преподобных Твоих.
Радуйся, праведных жен украшение;
радуйся, краю желаний благих.
Радуйся, церкве хоругвь пречестная;
радуйся, грешным нам Мати благая.
Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 13

О Мати всепетая, всем во спасение даждь, Всеблагая, сердец умиление. Да, Божиим страхом всегда ограждаемы, избегнем губительных сетей борца, и тако Твоими мольбами спасаеми, во веки восхвалим благаго Творца: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Икос 1

Архангел Божий Гавриил, началовождь небесных сил, предста Тебе, Отроковице, совет превечный открывая и еже ‘Радуйся’ вещая: ‘Ты Мати будеши, Владычице’. Тому последующе верно, дерзаем вси нелицемерно воспета радостный сей глас Тебе, молящейся о нас:
Радуйся, рождшая Жизнь всем утроба;
радуйся, грешнаго мира спасение.
Радуйся, Сын Твой воскресе от гроба;
радуйся, Евиных слез избавление.
Радуйся, древняго змия поправшая;
радуйся, узы греха растерзавшая.
Радуйся, радость женам несказанная;
радуйся, Божия милости дверь.
Радуйся, ангелов песнь непрестанная;
радуйся, Богу избранная Дщерь.
Радуйся, твари всея ожидание;
радуйся, грешником всем упование.
Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Кондак 1

Избранная от всех родов Заступнице вселенныя, похвальный глас Твоих рабов приемши, Всеблаженная, избави нас от всяких бед, да пред иконою Твоею и мы архангельский привет поем усердною душею: Радуйся, всем радостем Ты еси радость, Всеблаженная.

Многие люди приходят к святым образам за помощью и укреплением своей веры. Именно по этим причинам и читается акафист иконе Божией Матери «Умиление». Святой образ изображает красивую деву Марию, которая склонила голову и прижала руки к сердцу. Весь ее вид говорит о смирении и послушании, она как бы представляет всю квинтэссенцию женской мудрости и доброты. Ведь не зря она считается покровительницей и помощницей всех девушек и молодых женщин.

В чем помогает икона

Акафист иконе Божией Матери «Умиление» читается обычно в дни памяти: 1 и 10 августа.

Просят же Богородицу «Умиление» о разном:

 • о спасение мужа и родных;
 • о счастливом браке;
 • о большой семье;
 • о даровании Господом детей;
 • о счастливой судьбе дочек;
 • о сохранении душевной красоты;
 • о женской мудрости.

Еще молитвы о счастии в браке:

 • Молитвы Петру и Февронии
 • Молитва Николаю Чудотворцу о любви
 • Православные молитвы от одиночества

Ни одну молитву Богородица не оставляет неуслышанной и за все ходатайствует перед Господом. Но прежде чем молиться ей, следует помнить, что красота душевная и спасение важнее всего остального, и именно об этом следует молиться в первую очередь.

Икона «Умиление»

Местонахождение иконы

Находится она вместе с другими реликвиями в имении Патриархов Церкви в городе Москва. Ежегодно во время празднования Похвалы Пресвятой Богородицы ее выносят и размещают в Богоявленском соборе, чтобы люди могли прийти и поклониться.

Дева Мария на иконе нарисована по пояс, со склоненной головой и сложенными крестом руками на груди. Характерной особенностью образа является отсутствие младенца Христа у нее на руках, поскольку лик изображает момент принятия Благой Вести девой Марией. Когда архангел Гавриил сообщил ей волю Господу. Поэтому Дева изображена смиренной, именно такой она и приняла весть от Господа.

Среди ее списков находится один известный — точная копия хранится в Третьяковской галерее, и каждый посетитель галереи может оценить красоту доски и также прочитать молитву перед ней. Есть и другие списки, которые хранятся в различных церквях.

Совет! Маленькую копию можно приобрести и для домашнего иконостаса.

История появления лика

Написана Дева Мария на холсте маслом и прикреплена на доску из кипариса (67×49 см). Изначально она была во владении святого монаха Серафима Саровского и была одной из нескольких изображений Богородицы, хранящихся у него.

Данная доска была келейной у Саровского, и именно ее лампадным елеем он помазывал приходящих к нему больных. Происходило множество чудес, ведь монах неистово молился за каждого больного, и многие люди получали исцеление после помазания елеем.

Именно монах Серафим назвал изображение «Умиление» или «Всех радостей радость», перед ним же он и умер во время воскресной молитвы 2 января 1833 года. Все имение после смерти монаха было роздано настоятелем отцом Нифонтом. «Всех радостей Радость» отошла монахиням в Дивеевской обители, которой при своей жизни покровительствовал святой монах и которой он завещал лик, сказав, что поручает всю общину на попечение этой Царицы Небесной.

Отсюда и пошло теперешнее название доски Серафимо-Дивеевская — от имени первого и второго владельцев.

Несколько десятков лет до Красной революции образ хранился в Троицком соборе этого монастыря, где одновременно проходил реставрацию. Во время нее доску облекли в позолоченную раму, хотя чуть позже императором Николаем Вторым была подарена еще одна риза, украшенная драгоценными камнями. Драгоценными камнями и жемчугом выложены сияющие лучи, расходящиеся от нимба Девы. Как известно, император и его жена были крайне вовлечены в жизнь Серафима Саровского и даже приняли активную роль в канонизации святого. Икона имеет множество списков, часть из которых также прославились как чудотворные.

До революции образ единожды участвовал в крестном ходе из Дивеева в Саров во время праздника в честь святого Серафима. Однако с приходом советской власти монахи стали подвергаться гонениям, так в 1927 году был закрыт монастырь, а его настоятель вместе с женой арестованы.

Матушка Александра смогла уберечь некоторые реликвии и после своего освобождения увезла их в город Муром. Когда она умерла, за реликвиями стала смотреть монахиня Мария и в конце своей жизни передала все патриарху Пимену, который, в свою очередь, передал все на хранение протоиерею Виктору из Кратово. Храня вещи святого монаха, протоирей и его жена часто становились свидетелями чудесных исцелений больных, приходивших помолиться иконе.

И лишь в 1991 году все вещи Саровского попали к Патриарху Московскому Алексию II и так и остались на хранении в Патриаршей резиденции в Москве.

Явление иконы «Умиление» Серафиму Саровскому

Как читать акафист Богородице «Умиление»

Дева Мария Серафимо-Динеевская является заступницей молодых девушек, желающих выйти замуж, и молодых женщин, которые уже замужем и нуждаются в мудром управлении своей семьей. Не менее милосердна Богородица и к молодым женщинам, желающим выносить и родить здорового ребенка. Молятся ей и мамы, у которых несколько дочерей, о благословении их жизней. «Умиление» стала тем образом, перед которым молятся множество женщин. Как же правильно читать акафист Богородице?

Каким еще иконам моляться в беременности и родах:

 • «Помощница в родах»
 • «Феодоровская»
 • «Млекопитательница»

Прежде всего стоит помнить о почтении, с которым следует читать молитвы и песнопения ей. Читают акафист обязательно стоя, но перед ним читают молитвы:

 • Отче наш;
 • Слава Тебе Боже наш;
 • Царю Небесный.

После этого приступают к чтению акафиста, а завершают поклонение вновь рядом молитв:

 • Слава и Ныне;
 • Достойно есть;
 • Молитвами Святых Отцов.

Заканчивают поклонение фразой «Господи помилуй», которую проговаривают три раза. Акафист читают с молитвослова обычно в дни празднования, но можно это делать и в любой другой день.

Совет! Текст произносить следует четко и внимательно, успокоившись духом и сосредоточившись. Человек должен быть полностью погружен в духовный мир, не думая о мирском. Читать акафист можно и нужно дома, также стоя, до 2-х раз в день. При этом сопровождающие молитвы можно прочесть вначале один раз.

Стоит помнить, что Господь слышит чистых сердцем, поэтому прежде всего стоит озаботиться своим духовным состоянием и просить Господа очистить сердце от зла и голову от ненужных помыслов. Для этого необходимо приступать к Таинству исповеди в храме.

Акафист иконе Божией матери «Умиление»

Тропарь Божией Матери пред иконой Ея, именуемой Умиление

глас 4

К Богородице со умилением припадем,/ вси, грехми обремененнии,/ чудотворную Ея икону Умиления облобызающе/ и вопиюще со слезами:/ Владычице, приими моление недостойных раб Твоих/ и подаждь нам, просящим,/ велию Твою милость.

Кондак Божией Матери пред иконой Ея, именуемой Умиление

глас 3

Юже подражая неплодную смоковницу,/ аз, окаянный, умиления плода отнюд не приношу и посечения страшуся,/ но, взирая к чудотворней иконе Твоей Умиления, Владычице,/ стеню от сердца и вопию:/ умилися, Благосердая,/ и мне, окамененному сердцем,/ благоволи подати душевное и сердечное умиление.

Молитва Божией Матери пред иконой Ее «Умиление»

О Пресвятая Госпоже Владычице, Богородице Дево! Приими недостойныя молитвы наша, сохрани нас от наветов злых человек и от напрасныя смерти, подаждь нам прежде конца покаяние, на моления наша умилосердися и радость в печали место даруй. И избави нас, о Госпоже Владычице Богородице, от всякия беды, напасти, скорби, болезни и всякаго зла, и сподоби нас, грешных рабов Твоих, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа Бога нашего, и наследники нас быти сподоби Царствия Небеснаго и жизни вечныя со всеми святыми в безконечныя веки. Аминь.

Посмотрите видео об иконе *Умиление*

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *