Что делать если не знаешь?

Содержание

 • Иисусова молитва
 • Молитва свт. Иоанна Златоуста
 • Преподобному Силуану Афонскому
 • Святителю Иоанну Златоусту
 • Св. Ангелу-Хранителю
 • Пред иконой Божией Матери «Взыскание погибших»
 • Пред иконой Божией Матери «Знамение» Корчемная

Иисусова молитва

Аудио:

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя́, гре́шнаго (или гре́шную).

* * *

Молитва свт. Иоанна Златоуста

Дай, Го́споди, моему́ недосто́инству благода́ть разуме́ния, что́бы распознава́ть прия́тное для Тебя́, а для меня́ поле́зное, и не то́лько распознава́ть, но и соверша́ть, что́бы не увлека́ться и не прилепля́ться к пусто́му, что́бы сострада́ть страда́ющим и снисходи́ть к гре́шникам.

* * *

Преподобному Силуану Афонскому

О, преди́вный уго́дниче Бо́жий, о́тче Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нней, сле́зно моли́тися о всей вселе́нней — ме́ртвых, живы́х и гряду́щих — не премолчи́ за нас ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и твоего́ предста́тельства уми́льно прося́щих (имена). Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву Усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земно́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва бы́ти Бо́га умоля́ют, во е́же не помяну́ти непра́вд и беззако́ний на́ших, но, по неизрече́нней бла́гости Го́спода на́шего Иису́са Христа́, уще́дрити и спасти́ нас по вели́цей Его́ ми́лости. Ей, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нною Влады́чицею ми́ра — Святе́йшею Игу́мениею Афо́на и святы́ми подви́жниками Ея́ земна́го жре́бия испроси́ у святы́х святе́йшего Сло́ва Святе́й Горе́ Афо́нской и боголюби́вым пустынножи́телем ея́ от всех бед и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися. Да А́нгелы святы́ми от зол избавля́еми и боголюби́вым пустынножи́телем ея́ от всех бед и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися, да А́нгелы святы́ми от зол избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́еми, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и всем спаси́тельный путь указу́ют, да Це́рковь земна́я и Небе́сная непреста́нно славосло́вит Творца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́ющи и освяща́ющи мир в ве́чней пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дом всего́ ми́ра испроси́ благоде́нственнаго и ми́рнаго жития́, ду́ха смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, ду́ха стра́ха Бо́жия. Да не зло́ба и беззако́ние ожесточа́ют сердца́ людски́я, мо́гущие истреби́ти любо́вь Бо́жию в челове́цех и низве́ргнуть их в богопроти́вную вражду́ и братоуби́йство, но в си́ле Боже́ственныя любве́ и пра́вды, я́коже на Небеси́, и на земли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех и да воцари́тся мир и Ца́рствие Бо́жие на земли́. Та́кожде и земно́му Оте́честву твоему́ — земли́ Росси́йстей испроси́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́нный мир и небе́сное благослове́ние, во е́же всемо́щным омофо́ром Ма́тере Бо́жия покрыва́ему, изба́витися ему́ от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни и от всех враг ви́димых и неви́димых, и та́ко святе́йшим до́мом Преблагослове́нныя Богоро́дицы до сконча́ния ве́ка ему́ пребы́ти, Креста́ Животворя́щаго си́лою, и в любви́ Бо́жией неоскудева́ему утверди́тися. Нам же всем, во тьму грехо́в погружа́емым и покая́ния те́пла, ниже́ стра́ха Бо́жия не иму́щим и си́це безме́рно лю́бящаго нас Го́спода непреста́нно оскорбля́ющим, испроси́, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего, да Свое́ю Всеси́льною благода́тию боже́ственне посети́т и оживотвори́т ду́ши наша, и вся́ку зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, о е́же и нам, благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепля́емым и любо́вию Бо́жию согрева́емым, в человеколю́бии и братолю́бии, смиренному́дренном сраспина́нии друг за дру́га и за всех, в пра́вде Бо́жией утверди́тися и в благода́тной любви́ Бо́жией благонра́вно укрепи́тися, и сынолю́бне Тому́ прибли́житися. Да та́ко, творя́ще Его́ всясвяту́ю во́лю, во вся́ком благоче́стии и чистоте́ вре́меннаго жития́ путь непосты́дно прейде́м и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ А́гнчаго бра́ка сподо́бимся. Ему́ же от всех земны́х и небе́сных да бу́дет сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Святителю Иоанну Златоусту

Аудио:

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Ты́ мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́, и я́ко ра́б благи́й и ве́рный, вся́ да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди вои́стинну вселе́нский учи́тель бы́л еси́, я́ко вся́к во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Се́ бо отроко́м послуша́ния о́браз яви́лся еси́, ю́ным – целому́дрия свети́ло, муже́м – трудолю́бия наста́вник, ста́рым – незло́бия учи́тель, и́ноком – воздержа́ния пра́вило, моля́щимся – во́ждь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим – ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым – сло́ва жива́го исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим – милосе́рдия звездо́, нача́льствующим – правле́ния му́драго о́браз, пра́вды ревни́телем – дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым – терпе́ния наста́вник: все́м вся́ бы́л еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же е́сть сою́з соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся́ дарова́ния в души́ твое́й во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде любо́вь разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с апо́стольских все́м ве́рным пропове́дал еси́. Мы́ же гре́шнии, по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, но быва́ем тщесла́вни, дру́г дру́га раздража́юще, дру́г дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в ми́р и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние на́м преложи́шася. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раби́ Бо́жии (имена́), раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, на́с разделяющии, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное невозбра́нно пребу́дем, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим дру́г дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Св. Ангелу-Хранителю

Аудио:

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с Небесе́ да́нный, приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви и на пу́ть спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Перевод: Ангел Божий, хранитель мой святой, данный мне с небес от Бога на сохранение, усердно молю тебя: ты меня ныне просвети, и от всякого зла сохрани, к доброму делу наставь, и на путь спасения направь. Аминь.

* * *

Молитвы пред иконой Божией Матери «Взыскание погибших»

(5/18 февраля)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» молятся о благословении брака; к ней приходят с мольбой об освобождении от пороков, притекают матери с ходатайством о погибающих детях, о здравии и благополучии детей, об исцелении болезней глаз и слепоты, от зубной боли, от лихорадки, от недуга пьянства, при головной боли, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблудших в Церковь.

Тропарь, глас 4

Взыщи́ нас, погиба́ющих, Пресвята́я Де́во,/ не по грехо́м бо на́шим наказу́еши нас,/ но по человеколю́бию ми́луеши,/ изба́ви нас от а́да, боле́зни и ну́жды// и спаси́ нас.

Перевод: Взыщи нас, погибающих, Пресвятая Дева, ибо по грехам нашим не наказываешь нас, но по человеколюбию милуешь, избавь нас от ада, болезни и скорби и спаси нас.

Кондак, глас 6

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Защита христиан надежная, Ходатайство ко Творцу неизменное! Молитвенных голосов грешников не презри, но скоро приди, как Благая, на помощь нам, с верою взывающим Тебе: «Поспеши с заступлением и ускорь моление, Богородица, всегда защищая чтущих Тебя!»

Величание

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, и чтим о́браз Твой святы́й, и́мже боле́зни на́ша врачу́еши и ду́ши на́ша к Бо́гу возво́диши.

Молитва

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́; воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице. Ты ве́си вся не́мощи и согреше́ния на́ша, к Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от напра́сныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница еси́ всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жития́ на́шего ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися в Оби́телях Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Молитвы пред иконой Божией Матери «Знамение» Корчемная

(27 ноября / 10 декабря)

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Знамение» Корчемная молятся о наставлении в Православной вере, об избавлении от ереси и расколов, об исцелении болезней рук и ног, от пьянства, о вразумлении отпавших от веры Православной и о возвращении заблуждших в Церковь.

Велича́ем Тя, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, и чтим о́браз Твой святы́й, от него́же источа́еши исцеле́ния всем, с ве́рою к Тебе́ притека́ющим.

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Ма́ти, Богоизбра́нная Отрокови́це! Ненаде́жных наде́яние, больны́х исцеле́ние, си́рым предста́тельнице, скорбя́щим утеше́ние и ра́дость, оби́димым покрови́тельнице и всем в беда́х и напа́стях су́щим ско́рое поможе́ние и заступле́ние! Помози́, о Ма́ти Бо́жия, и нам гре́шным в ско́рби на́шей, возвесели́ ра́достию сердца́ люде́й Твои́х; упра́ви в ми́ре и тишине́ жизнь на́шу и не да́ждь во отча́яние впа́сти. Ты бо Еди́на еси́ па́че всех святы́х и па́че всех Го́рних умо́в Предста́тельница на́ша к Бо́гу, я́ко Всеблага́го Царя́ Блага́я Ма́ти. Те́мже мы, гре́шнии, на Пречи́стый Твой о́браз Зна́мения взира́юще, умиле́нно преклоня́ем коле́на и, благогове́йно лобыза́юще, мо́лим Тя, Благосе́рдая Ма́ти: не отри́ни смире́ннаго моле́ния на́шего и яви́ нам зна́мение ми́лости Твоея́: никто́же бо, к Тебе́ прибега́я со упова́нием, исхо́дит от Тебе́ посра́млен, но про́сит благода́ти и прие́млет дар к поле́зному проше́нию, прославля́я Сы́на Твоего́ и Бо́га, и Тебе́ с Ним, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий.

Я думаю что в жизни абсолютно каждого из нас есть такие моменты, когда совершенно не знаешь что делать, куда деваться и как поступать. Когда не хочется абсолютно ничего кроме того, чтобы включить фильм и чтобы тебя никто не трогал несколько дней и когда совершенно не хочется принимать никаких решений.

Часто такие ситуации в нашей жизни наступают тогда, когда мы стоим на грани выхода из привычной нам жизнь. Иногда это бывает с положительной точки зрения, как например увеличение дохода до такого уровня, что приходится покупать новую квартиру, новый автомобиль, или искать хорошие инвестиции.

А иногда — с негативной. Например, в кризисный период, как сейчас. Хотя бывает и гораздо банальнее, просто нет конкретно поставленной цели. Так вот независимо от того, что является причиной депрессивно-апатичного состояния не нужно ему сопротивлятся. Ваша душа (можете это называть как угодно: внутренний голос, интуиция и т.п.) всегда знает что для вас лучше, просто нужно прислушиваться к ней особенно тогда когда дело касается денег, хотя и это работает в абсолютно всех аспектах жизни.

Я например в таких ситуациях сажусь смотреть фильмы, или какие-то содержательные видео до тех пор пока ко мне не приходит осознание, что я просто-напросто трачу свое время (это бывает от нескольких часов до 1-2 дней), а вместе с этим осознанием приходит и ответ на то, что делать и с чего начинать двигаться дальше. Данное осознание траты времени может не приходить только в тех случаях, когда у человека нет четкой цели и вектора движения в жизни.

Поэтому если у вас какое-то непонятное состояние и вы не знаете что делать, то просто расслабьтесь и позвольте себе не сопротивлятся этому, если же это состояние уже долгий период времени и вы ничего не можете с этим поделать, то пора задуматься над своими целями в жизни, или можете написать мне и я постараюсь помочь вам в решении данных вопросов. Я всегда отвечаю на все сообщения =)

Кстати пока искал картинку для миниатюры на этот пост вспомнил еще один способ, который я часто использую когда не знаю что делать.

Я уверен, что у каждого в жизни есть мелкие задачи, которые всегда откладываются в «долгий ящик», например пересмотреть полезное видео, сложить вещи в кладовке, или навестить друга, которому уже 100 раз обещали прийти в гости.

Все такие задачи отнимают у вас большое количество энергии и соответственно когда вы закрываете эти хвосты энергия вам прибавляется, а за спиной словно вырастают крылья.
Если же ситуация настолько сложная, что не помогает даже это, тогда начните заниматься собой!

Занимайтесь спортом, читайте книгу, которую давно хотели прочитать, или напишите свою =) все это даст вам возможность не только забыться о трудностях, которые на данный момент в вашей жизни, но и принесет неоценимую пользу, так как депрессия и апатия пройдет, а стройное тело, мудрость и навыки останутся навсегда и еще помогут создать новые источники дохода в жизни.

Поэтому работайте над собой и будьте богаты!

Это, пожалуй, самое странное состояние, когда вы посмотрели налево, посмотрели направо и, со словами «не знаю, чего хочу», уставились…в потолок.
Оно может длиться от одного дня: «хочу что-то съесть, но не знаю что…», до нескольких лет: «хочу свой дом, не знаю какой…». Подобное временное состояние знакомо всем без исключения. «Пожизненное» только для «избранных», но в этом случае без помощи психотерапевта никак…
«Хочу, но не знаю, чего хочу» может возникнуть в момент блуждания по магазинам, усталости, сложного выбора, резких перемен, в случае «провала» в одной из важных областей жизни.
Несмотря на кажущуюся безобидность, состояние «не знаю, чего хочу» способно высосать из вас последние силы и полностью себе подчинить. Из-за него вы:
— Делаете только то, что «надо» и «должны». Вы не можете сказать «я не хочу», так как тут же должны решить, «чего же вы хотите». Пока вы этого не знаете, за вас уже решают «что», «где», «когда», «с кем». И, заодно, попросят выполнить парочку «чужих желаний», сообщат, кому вы «задолжали» и «подкинут немножко чувства вины».
— Изучаете потолок и спите весь день. Как правило, этому предшествуют несколько безуспешных попыток найти что-то «цепляющее». Но когда вы погуляли, посидели, послушали, посмотрели, поели и даже покормили кота, а ясность так и не пришла, наступает «потолок».
-Ищете, кому принести пользу и быть нужным. В данном случае человек добровольно сдаётся на милость «знающих людей». Пока вы сами, как «вещь», то теряется всякий смысл что-то думать, решать, выбирать. Для внутренне ленивого человека ставить себя перед выбором и решать, чего он хочет, непосильная задача.
-Сгребаете вокруг себя, всё что «плохо лежит». Это позволяет «залить» неприятное состояние растерянности и дезориентации и не даёт почувствовать себя беспомощным и слабым. Заполняя жизнь «хламом», вы быстро устаёте, теряете связь с реальностью и с трудом распознаёте в зеркале даже себя…особенно по утрам.
-Философствуете. История про «вчера по три, но маленькие, а сегодня по пять, но оооочень большие…» может длиться бесконечно. Нет больших любителей «наслаждаться» состоянием «не знаю, чего хочу» , чем люди, маскирующие под «высокодуховным развитием» низкую самооценку, страх ответственности и свои комплексы.
Отсутствие ясных представлений о своих желаниях притупляет вкус к жизни, лишает сил, приводит к хаотичным действиям и потерям. Чем дольше вы в него погружаетесь, тем сложнее из него выбираться, тем большее влияние оно будет иметь на ваше текущее положение дел.
Чтобы понять, чего именно вы хотите, то постарайтесь сузить «свою проблему» до конкретного образа. Не берите глобальный вопрос «как жить?», а постарайтесь определить волнующий вас сектор жизни и конкретный вопрос по нему. От этого вы и будете отталкиваться в поисках ответа «чего я хочу?» Вам даже не придется вставать с дивана…Главное, чтобы вы искренне хотели «услышать» ответ от бессознательного, находились в спокойном состоянии (без «внутренней тишины», вы не сможете прочувствовать сигналы изнутри) и чувствовали себя отдохнувшим (без предварительного отдыха вы уснёте «на полдороги»). Сеанс общения со своим бессознательным вы, также, можете дополнить приятной музыкой.
1. Закройте глаза, расслабьтесь. Вокруг больше ничего нет, только вы и… вы. Выровняйте дыхание, дайте себе полностью расслабиться, почувствуйте, как тело откликается на ваше состояние покоя.
2. Начните мечтать в той области, где вы не можете определиться, не знаете, чего хотите. С этого момента никаких усилий, позвольте всему происходящему протекать в собственном темпе и времени.
3. В расслабленном состоянии вы с закрытыми глазами «смотрите фильм» по теме волнующего вас вопроса. Один образ сменяет другой, одна картинка переходит в другую.
4. В какой-то момент вы «застрянете» на одном сюжете. Он настолько вам понравится, что вы не захотите «смотреть» что-то ещё. Начнёте вживаться в происходящее, почувствуете себя участником действия, вам захочется «взять» вещь в руки или сделать то, что вы только что «там» прочувствовали. Внутри появится радостное ощущение, возможно вы слегка улыбнётесь. Вам определённо нравится, то, что вы «видите»! Вы хотите, чтобы всё было именно так!
Таким образом, вы нашли то, что вас действительно радует, и чего вы хотите. С исчезновением состояние неопределённости вы почувствуете облегчение, эмоциональный подъем и желание подняться с дивана. Теперь вы знаете куда двигаться, и что делать.
Данная техника является «предметной» и не рекомендуется для решения «размытых философских вопросов». Она позволяет находить «свои желания» на уровне интуиции, что всегда является более предпочтительным и менее энергозатратным. Бессознательное способно безошибочно определять лучшее и теперь только от вас зависит, насколько вы готовы ему доверять и идти к желаемому.

Это только в голливудских блокбастерах супергерои спасают многострадальное человечество от злых сил, не моргнув и глазом. А в жизни свое «кино»: я очень даже прилично могу «тупить», когда мне хамят в маршрутке или потерялась в чужом городе.

И что уж говорить о ситуациях посерьезней – потеря работы, расставание с любимым человеком, предательство друга и прочая жизненная «чернуха»?

Ну и что делать, когда не знаешь, что делать? Ведь фразочкой из «Бриллиантовой руки» «Шеф, всё пропало! Всё пропало!» горю не поможешь.

Спокойно! Психологи разработали пошаговый план выхода из сложных жизненных ситуаций.

7 шагов, что делать, когда не знаешь что делать: от истерики до полного адеквата

Шаг №1. Выключаем истерику.

А это значит, перестаем рвать на себе волосы и быть сервизы (в конце концов, они нам еще пригодятся) Вместо этого заваливаемся на диван с чашкой мятного чая и пытаемся словить свой «дзен». Идеальный вариант – отлично выспаться.

Что делать если у тебя депрессия?

Шаг №2. «Рвем когти» на природу.

Ничто не делает мысли такими прозрачными, словно ключевая вода, как посиделки где-нибудь на берегу реки.

А морщинки в уголках глаз лучше всего разглаживаются недельным валянием у моря в теплых краях – проверено на себе.

Хм, если со временем и деньгами совсем уж «печалька», то отправляйтесь хотя бы на пару часиков в парк – глядишь и снизойдет озарение, что делать, когда не знаешь, что учудить ни с собой, ни со своей жизнью и ни даже с орхидеей на подоконнике, которая упорно не хочет цвести.

Шаг №3. «Пишите, пишите, бумага не краснеет».

Вдоволь налюбовавшись природой, возвращайтесь-ка домой, берите листок бумаги и как можно подробней напишите о ситуации, в которой вы не знаете, как поступить.

О литературном стиле не беспокойтесь – вы же не мемуары пишите, а выбрасываете хлам из своей головы.

Шаг №4. Анализируйте это.

Так, а теперь пришла пора включить свою «соображалку» на полную катушку, то бишь проанализировать, как вы умудрились загнать себя в угол или позволили кому-то это с вами делать. Ну и, соответственно, запомнить этот расклад, чтобы больше такого не повторилось.

Например, вы ву смерть поссорились с мамой из-за того, что ей не нравиться ваш кавалер. Казалось бы – это однозначно плохое событие.

Но, если вы всерьез задумаетесь что делать, когда не знаешь что сделать в такой ситуации, то поймете:

 • Ура! Наконец-то вы переросли свою внутреннюю «хорошую девочку» и готовы самостоятельно строить свою жизнь, не оглядываясь на родителей;
 • теперь вам не нужно скрывать своего благоверного от бдительного маминого глаза, а значит, дышать стало гораздо свободней;
 • отныне вы точно знаете, как действовать, когда мама недовольна вашей личной жизнью – гнуть свою линию. И это не смертельно!
 • в следующий раз вы легче перенесете родительское неодобрение, так как опыт уже имеется;
 • вы показали любимому человеку, насколько он для вас дорог, пойдя против родительской воли. А это дорогого стоит, особенно когда толком и не знаешь, как поступить.

Таким вот «макаром», по сути, можно разобрать любую жизненную ситуацию, так что дерзайте!

Шаг №5. Мозговой штурм.

О, это самое интересное занятие, когда не знаешь, куда пойти, куда податься.

Представьте, что к вам с той же проблемой, что у вас, пришел лучший друг Коля и сказал: «Хочешь – не хочешь, а выручай – придумай 101 способ выкрутиться из паршивой ситуации».

Тут важно не сдерживать себя, а писать все, даже самые абсурдные, на первый взгляд, мысли.

Допустим, вы потеряли работу, а поскольку живете вы в крохотном городке, то с трудоустройством здесь ой как все сложно. Можно начинать с вполне логичного «Обзвоню всех знакомым – вдруг кто-то слышал о свободных вакансиях» до фантастического «Напишу-ка я английской королеве – читала в Интернете, что она уволила горничную».

И решение, что делать, когда не знаешь, как правильно поступить, будет где-то посередине.

Как самостоятельно выйти из депрессии?

Шаг №6. «У меня есть план, он дерзкий очень…»

Из всего этого 101 способа (ну ok, можно и 50) выбирайте те, которые действительно помогут, когда не знаешь, как поступить. Оформите все эти ваши инсайты в виде четкого плана (на день, неделю, месяц, год – в зависимости от сложности ситуации и вашей решительности) – и вперед и с песней!

Получилось «разрулить» проблему – супер, мы за вас рады! Нет? Хм, возвращаемся к шагу №1 и начинаем все заново.

Шаг №7. Нас ждут великие дела.

А теперь, засучив рукава и в последний раз тяжко вздохнув о своей злой судьбинушке, начинаем выполнять наш гениальный антикризисный план.

А если вы не знаете, что делать, оказавшись перед сложным выбором, специалисты рекомендуют воспользоваться несколькими методами.

5 вариантов, что делать, когда не знаешь, что делать, или Как выбрать и не ошибиться?

Способ №1. Орел или решка? Вот в чем вопрос, когда не знаешь, что выбрать.

Нет, мы не предлагаем с помощью монетки решать, куда вам ехать в отпуск – в Бразилию, «где много диких обезьян» или старый добрый Египет.

Но когда вы не можете выбрать из двух вариантов, эзотерики рекомендуют подбросить монетку и внимательно прислушаться к своим ощущениям: если выпала, например, «решка» означающая Бразилию, а ваш внутренний голос вопит: «Ты чего, дурында, удумала? Какая Бразилия? Какие джунгли? Хочу тихо-мирно валяться на египетском пляже!», то не стоит корчить из себя Америго Веспуччи.

Словом, кидаем и слушаем свою интуицию, открываем чакры, настраиваем антенны.

Способ №2. Списки, списочки и писульки.

Этот способ отлично подойдет для тех, кто свято верит в аналитику и рациональный, незамутненный эмоциями выбор: берете просто чистый листок бумаги и пишите «плюсы» и «минусы» вашего потенциального выбора.

Допустим, вы решаете, нужно ли вам покинуть родную деревню Зюзюлькино и переехать в мегаполис.

И раз уж пришла пора разобраться, что делать в этой ситуации, когда вы не знаете, что делать:

 • помните, что в большом городе вам «светят» большие заработки, интересные знакомства и досуг чуть поинтересней, чем поедание жареных семечек у сельского клуба;
 • однако вы должны быть готовы к жесткой конкуренции за хорошие рабочие места, съемную квартиру и того голубоглазого мачо, которого вы присмотрели в спортзале.

Способ №3. Ищите не женщину, а успешного человека, когда не знаешь, как поступить.

Ну здесь все ясно, как божий день: когда вам нужно приготовить просто таки гениальный борщ – проконсультируйтесь у знакомого повара, если вам нужно решить, что делать со своим вконец распоясавшимся чадом – ступайте к своей любимой старенькой учительнице.

Способ №4. Истина не в вине, а во сне, когда не знаешь, как поступить.

Нужно решить, что делать, когда не знаешь, что делать? Тогда переберите в голове все варианты решения сложного вопроса и ложитесь спать. И пусть вам присниться не Пальма-де-Майорка, а гениальный бизнес-план или совершенно новаторская методика обучения английскому языку.

Что делать, если в жизни полный кавардак и вы не знаете, что делать дальше?

О том, как убрать самотек из своей жизни, вы узнаете из видео:

Способ №5. Какой такой Супермен? Я и сам очень даже ничего!

Нет, мы не предлагаем захватить Вселенную, вооружившись атомной бомбой. Но представить, как в вашей сложной ситуации поступил человек, который является для вас авторитетом, очень действенный способ решить, что делать, когда не понятно, что делать.

В случае, если вам не прельщает перспектива вообразить себя президентом США или, на худой конец, Человеком-Пауком, психологи при сложном жизненном выборе рекомендуют задать себе несколько вопросов:

7 «волшебных» вопросов, которые нужно решить, что делать, когда не знаешь что делать!

Теперь, зная о всех этих техниках принятия верного решения, когда не совсем понятно, что делать, когда не знаешь, что делать, вы будете спокойны как удав. Хм, даже в том «тяжелом» случае, когда надо выбрать между оттенками помад «Дикий пурпур» и «Огненно-красный».

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *