Кто такой Дмитрий солунский

Содержание

Дмитрий Солунский (Фессалоники́йский) Мироточец: житие и почитание

Cвятой великомученик Димитрий Солунский (Фессалоникийский), почитается в православном мире наравне с св. Георгием Победоносцем, он — один из самых любимых на Руси святых-воинов. В Греции св. Димитрий считается покровителем Фессалоник (Солунь). Его часто называют Мироточивым или Мироточцем (ὁ μυροβλύτης / μυροβλήτης), т. к. его мощи обильно источали миро.

Житийные тексты часто нарекают св. Димитрия Победоносцем, это связано с тем, что большая часть сотворенных им чудес, это вмешательства в ход военных действий на стороне православного воинства. День его памяти празднуется Церковью 8 ноября (26 октября по старому стилю).

Великомученик Димитрий Солунский
Школа или худ. центр: Мстера
Вторая половина XIX в.
Дерево, темпера.
31 × 26.5 см
Центральный музей древнерусской культуры и искусства
им. Андрея Рублева, Москва, Россия
Инв. КП 4019

Как воин, святой Димитрий Солунский стяжал себе особую славу на Руси.

Интересный фактУстановления дня родительской субботы связано с традицией поминовения погибших воинов. Она установилась после Куликовской битвы, день стал называться Димитриевской родительской субботой. Великий князь Димитрий Донской, считал, что его небесный патрон участвовал в битве на стороне, существует иконография, святого Димитрия, повергающего Мамая.>Великомученик Димитрий Солунский. Наш защитник

8 ноября — день памяти Великомученика Димитрия Солунского

Великомученик Димитрий Солунский родился в городе Солуни в Греции (иначе – Фессалоники, ныне – Салоники) в правление нечестивых царей-богоборцев Диоклетиана и Максимиана.

Родители его, тайные христиане, долго не имели детей. Они усердно молили Господа о даровании им наследника. Всемилостивый Господь внял их молитвам и даровал им сына, которого они назвали Димитрием. Когда отрок подрос, они, призвав священника, тайно крестили его в своем потаенном домашнем храме и постоянно наставляли в вере.

Отец его, римский проконсул, умер, когда Димитрий Солунский достиг совершеннолетия. Император Максимиан Галерий, вступивший на престол в 305 году, назначил Димитрия на место отца властителем и воеводой Фессалонийской области.

Главной обязанностью Димитрия было защищать свою область от внешних врагов, но император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан. Димитрий вместо этого стал искоренять языческие обычаи, а язычников обращать к Христовой вере.

Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий Солунский — христианин.

Возвращаясь из похода против сарматов (племен, населявших причерноморские степи), Максимиан остановился в Солуни. Готовясь к смерти, Димитрий Солунский раздал свое имущество бедным, а сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу.

Как в светлом чертоге святой Димитрий Солунский сидел в темнице, хваля и прославляя Бога.

Дьявол, желая устрашить святого, обратился в скорпиона и хотел ужалить его в ногу. Осенив себя крестным знамением, святой безбоязненно растоптал нападавшего. Также он сподобился посещения Ангела Божьего, принесшего ему мир и ободрившего его перед страданиями.

В это время нечестивый Максимиан развлекал себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке. Христиан разыскивали и тащили на арену. Известный среди гладиаторов гордый и надменный Лий легко одолевал кротких христиан в сражении и, при ликовании озверевшей толпы, сбрасывал их на копья воинов.

Юноша Нестор, из христиан, навестил Димитрия Солунского в темнице, и испросил у него благословения на единоборство с Лием. Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора и бросил его на копья воинов.

Гибель Лия сильно опечалила Максимиана, и он тотчас приказал казнить блаженного Нестора. Но эта казнь не утешила злочестивца, а когда он узнал, что святой Нестор поразил злодея Лия по совету и благословению святого Димитрия, он разозлился еще сильнее и возгорелся желанием отомстить за гибель любимого борца.

Ранним утром 26 октября 306 года в темницу вошли воины. Они застали святого стоящим на молитве и тут же пронзили его копьями. Так исповедник Христов, святой Димитрий, перешел в вечные светлые обители. Тело великомученика Димитрия выбросили на съедение зверям, но солуняне тайно предали его земле.

Слуга Димитрия Солунского Лупп взял кровавую ризу и перстень мученика и начал ими исцелять недужных. Когда слух об этом дошел до Максимиана, император приказал ему тоже отрубить голову.

В правление императора Константина Великого (324-337 гг.) над могилой великомученика Димитрия воздвигли храм, в котором совершалось множество чудес и исцелений. А через сто лет один иллирийский вельможа по имени Леонтий, получив в том храме исцеление от тяжкого, неизлечимого недуга, захотел в знак благодарности построить новый величественный храм.

Два Деметрия и один Бог

При разборке старого храма были обретены нетленные мощи. Из них истекало благовонное миро, так что весь город наполнился благоуханием. От прикосновения к мощам и помазания святым миром совершались чудеса и исцеления. Намного позднее, в XIV веке Димитрий Хризолог напишет: миро “по свойству своему не вода, но гуще ее и не похоже ни на одно из известных нам веществ… Оно удивительнее всех благовоний не только искусственных, но и по естеству созданных Богом”. По этой причине великомученика Димитрия наименовали Мироточивым.

Когда Леонтий отправлялся на родину, он взял с собой плащаницу, обагренную кровью святого, с помощью которой он чудесно перешел через встретившуюся ему на пути волнующуюся и многоводную реку.

Вернувшись в Иллирию, Леонтий построил и там храм во имя святого великомученика Димитрия, и там тоже творились чудеса: правитель Иллирии получил исцеление от струпьев и гноя, покрывавших его тело, множество бесновавшихся и недужных навсегда исцелились.

В правление императора Маврикия авары, жившие на Дону, осадили город Солунь. Святой Димитрий явился на городской стене и, поразив копьем, сбросил со стены первого из неприятелей, который поднялся на стену. Падая, тот увлек за собой других наступавших, и 100-тысячное войско осаждавших в ужасе обратилось в бегство. Но спустя некоторое время неприятель опомнился и снова осадил город.

В это время некий благочестивый житель Солуни по имени Иллюстрий горячо молился в храме святого великомученика Димитрия об избавления города от врагов. И вдруг он увидел двух ангелов, вошедших в храм и направившихся ко гробу святого. Вышедшему им навстречу великомученику ангелы возвестили Божие повеление оставить город, ибо Богу было угодно предать Солунь в руки врага. Святой Димитрий смиренно ответил, что не покинет родного города, умоляя милосердие Божие пощадить городских жителей, после чего он возвратился в свою гробницу.

Утром Иллюстрий рассказал о видении своим согражданам, чем очень их ободрил и обрадовал. На седьмой день осады враги без всякой видимой причины обратились в бегство, побросав свои палатки и метательные орудия.

Но в результате осады оказались уничтоженными все хлебные запасы, и в городе начался голод. Святой несколько раз являлся на кораблях, плававших по морю, обходил пристани и острова, повелевая повсюду кораблям с пшеницей плыть в Солунь. Так город был спасен от голода.

Когда благочестивый царь Юстиниан выстроил в Константинополе новый великолепный храм во имя Софии Премудрости Божией на месте сгоревшего старого, он послал в Солунь благочестивых мужей, чтобы они доставили оттуда часть мощей великомученика Димитрия. Когда посланники приблизились к ковчегу, оттуда вырвался столп пламени, и из огня послышался грозный голос, запрещавший прикасаться к мощам.

Однажды юноша по имени Онисифор, исполнявший послушания в солунском храме, по научению дьявола придумал красть свечи, возжигаемые у раки с мощами, и вновь продавать их, присваивая вырученные деньги себе. Святой Димитрий явился во сне Онисифору и с величайшим снисхождением обличил его.

Это произвело впечатление на юношу, но ненадолго. Вскоре он опять вернулся к прежнему занятию. И вот, когда он в очередной раз протянул руку к свечам, из гроба раздался громогласный голос: «Опять ты делаешь это?!» Юноша упал на землю и лежал, пока его не подняли, после чего он рассказал присутствовавшим о своей греховной страсти и об обличениях святого Димитрия и покаялся.

Кто такие святые?

Житие святого Димитрия повествует также, что он освобождал пленных от ига неверных и помогал им достигнуть Солуни.

Так две прекрасные девицы, попав в плен и получив повеление от иноземного князя вышить образ святого Димитрия Солунского (князь-язычник много слышал о чудесах святого и хотел поклониться его изображению, словно идолу). Когда утомленные девицы заснули за работой, они были чудесным образом перенесены вместе с вышитым ими образом в солунский храм, где как раз совершалось бдение в честь праздника святого Димитрия Солунского. Проснувшиеся девицы прославили Бога, а образ был поставлен над алтарем.

Множество чудес совершил святой великомученик Димитрий Солунский и в нашем Отечестве.

По предуказанию Божьему его имя в самых древних русских летописях упомянуто прежде, чем другие имена святых: преподобный Нестор летописец рассказывает, что греки, побежденные великим князем Олегом под Константинополем в 907 г. приписывали свое поражение не храбрости славян, а заступничеству за них их покровителя святого Димитрия.

Об особом почитании святого Димитрия среди славян свидетельствует такой выдающийся факт: первым сочинением на славянском языке святых равноапостольных Мефодия и Кирилла после создания ими славянской азбуки был «Канон Димитрию Солунскому».

Этот канон считается отправным местом в рождении великой славянской литературы.

Сербы и болгары с древнейших времен почитают великомученика Димитрия как покровителя славян, называют «отечестволюбцем» славянских народов, связывая это со славянским происхождением святого, а в старинных русских сказаниях святой Димитрий предстает русским по происхождению.

Церковное почитание святого великомученика Димитрия в Русской Церкви началось сразу после Крещения Руси.

Русские издревле старались приобрести хоть малейшие частички от мощей, одежды, миро или даже персти от гроба святого Димитрия. Поэтому во всех древних русских монастырях и храмах среди частиц мощей различных святых почти непременно находится часть мощей или миро от святого великомученика Димитрия.

В начале 70-х годов XI столетия основан Дмитриевский монастырь в Киеве, известный ввпоследствии как Михайлов-Златоверхий монастырь. В XII веке воздвигнут Дмитриевский собор во Владимире, который и доныне является украшением этого древнего города. В 80-х годах XIII столетия святой благоверный князь Даниил Московский воздвиг храм во имя святого великомученика Димитрия, который стал первым каменным храмом Московского Кремля. Позже, в 1326 году, при князе Иоанне Калите, он был разобран, а на его месте был воздвигнут Успенский собор с приделом Димитрия Солунского.

В 1197 году была перенесена из Солуни во Владимир великим князем Всеволодом Юрьевичем икона святого великомученика Димитрия, написанная на гробовой доске святого, и это событие было внесено как праздник в древние святцы.

Эта чудотворная икона сначала находилась в Киеве, потом во Владимире, а накануне Куликовской битвы в 1380 году была торжественно перенесена в Москву как великая святыня святым благоверным князем Димитрием Донским и поставлена в Успенском соборе Московского Кремля.

Одним из ценнейших изображений святого Димитрия является также фреска на столпе Успенского собора во Владимире, написанная преподобным Андреем Рублевым.

В древней Руси день святого великомученика Димитрия был в числе больших праздников; службу обыкновенно совершал сам Патриарх в присутствии Государя.

Память святого Димитрия Солунского издревле связывалась на Руси с воинским подвигом, патриотизмом и защитой Отечества. Святой изображается на иконах в воинских доспехах, с копьем и мечем в руках. На свитке писали молитву, с которой святой Димитрий обращался к Богу в видении Иллюстрия: «Господи, не погуби град и людей. Если град спасешь и людей – с ними и я спасен буду, если погубишь – с ними и я погибну».

Об особом почитании на Руси святого Димитрия свидетельствует и традиция русских князей называть своих первенцев его именем. Так было у Ярослава I, Юрия Долгорукого, Александра Невского, Иоанна II, Иоанна Грозного, Алексея Михайловича. Святой благоверный великий князь Димитрий Донской был ревностным почитателем святого Димитрия.

Предстательством святого великомученика Димитрия Солунского Мироточивого и молитвенным ходатайством преподобного чудотворца Сергия Радонежского русскими воинами была одержана важнейшая в истории нашего Отечества победа над иноверной татаро-монгольской ордой и началось собирание Земли Русской.

После победы в Куликовской битве в память о русских воинах, павших в сражении с Мамаем, была установлена для общецерковного поминовения Дмитриевская родительская суббота. В первый раз эта панихида была совершена 20 октября 1380 года в Троицком монастыре преподобным Сергием Радонежским в присутствии святого благоверного великого князя Димитрия Донского. Эта церковная традиция жива и по сей день.

Молитвы святому великомученику Димитрию Солунскому

Молитва первая

Святый и славный великомучениче Христов Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя со дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших и о еже избавитися нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити град сей, обитель сию (или храм сей) и всякую страну христианскую. Исходатайствуй у Царя Царствующих на враги победу и одоление, всей державе православной мир, тишину, твердость в вере и преспеяние во благочестии; нам же, чтущим честную память твою, испроси благодатное укрепление на дела благая, да благоугодное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное для вечнаго прославления Его со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва вторая

Святый великомучениче Христов Димитрие! Предстоя со дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших и о еже избавитися нам, окаянным (имена) от всегубительныя язвы, огня и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити приход (или дом) сей и храм наш. Испроси нам благодатное укрепление на дела благая, да благоугодное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами Твоими наследовати Царствие Небесное и тамо прославляти Его, со Отцем и Святым Духом, во веки веков.

Димитрий Солунский

В Википедии есть статьи о других людях с именем Димитрий.

Димитрий Солунский

Δημήτριος της Θεσσαλονίκης


Мозаика Дмитрия Солунского из Михайловского монастыря (Киев)
(конец XII — начало XIII века).

Родился

III век
Салоники, Македония, Римская империя

Умер

306
Салоники, Македония, Римская империя

В лике

великомученик

Главная святыня

мироточивые мощи в базилике Святого Димитрия в Салониках

День памяти

в Православной церкви — 26 октября (8 ноября), в Католической церкви — 9 апреля

Покровитель

города Салоники и военного дела

Медиафайлы на Викискладе

Дими́трий Солу́нский, или Дими́трий Фессалоники́йский (греч. Δημήτριος της Θεσσαλονίκης), известен также, как Дими́трий Мирото́чец (греч. Δημήτριος ο Μυροβλύτης; † 306 год) — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников. Пострадал во время правления императора Диоклетиана. Память совершается в Православной церкви 26 октября (8 ноября), в Католической церкви — 9 апреля.

Жизнеописание

Согласно житию, Димитрий был сыном римского проконсула в Фессалониках. Его родители были тайными христианами, крестили своего сына в домовой церкви и воспитали в соответствии с христианскими устоями. После смерти отца Димитрий был назначен императором Галерием на его место. Получив назначение, Димитрий проявил себя как открытый христианин, проповедовал в городе и обратил в христианство многих его жителей.

Известия о деятельности Димитрия дошли до императора и, возвращаясь с войны против славянских племён, Максимиан остановился в Салониках. Перед этим Димитрий поручил своему рабу Луппу раздать своё имущество бедным, а сам по словам агиографа: «стал молиться и поститься, готовясь таким образом к венцу мученическому». Приведённый на суд к императору, Димитрий исповедал себя христианином и был заключён в темницу. Спустя несколько дней в городе были устроены бои, в которых императорский любимец боец Лий побеждал многих противников, в том числе городских христиан, которых понуждали к бою с ним. Присутствовавший при этом христианин Нестор по благословению Димитрия вступил в бой и сбросил Лия с помоста на копья. В гневе император приказал тут же казнить Нестора, а следующим утром и Димитрия:

Мученичество св. Димитрия, критская икона 15 века

Лишь только забрезжилось утро 26 октября, в темницу к Димитрию вошли воины; они застали святого мужа стоящим на молитве, и тут же устремились на него и пронзили копьями. Так предал сей исповедник Христов в руки Создателя честную и святую свою душу.

— Димитрий Ростовский. Жития святых (26 октября)

Тело мученика было ночью погребено солунскими христианами, а раб Лупп «благоговейно взял ризу своего господина, орошенную его честною кровью, в которой омочил и перстень. Сею ризою и перстнем он сотворил много чудес».

Версия о паннонском происхождении святого

Древнейшие мартирологи связывают мученическую кончину Димитрия с городом Сирмием (современная Сремска-Митровица в Сербии), тогдашней столицей римской провинции Нижняя Паннония. Так сирийский мартиролог 411 года под 9 апрелем указывает память «в Сирмии Димитрия», а мартирологи Иеронима Стридонского под этой датой указывают память «в Сирмии Димитрия диакона». По этой причине существует гипотеза о сербском происхождении культа святого Димитрия и то, что изначально днём его памяти было 9 апреля, а 26 октября является памятью перенесения его мощей из Сирмия в Салоники. По мнению исследователей, мощи Димитрия могли быть перенесены в Салоники либо после захвата города Аттилой в 441 году, либо аварами в 582 году (последнее предположение было оспорено археологами, производившими раскопки в солунской базилике Святого Димитрия).

История мощей

Рака с мощами святого Дмитрия Солунского, Салоники

По житию, после казни Димитрия его тело было брошено на съедение зверям, но те не тронули его и останки были погребены солунскими христианами. В IV веке над могилой святого в Салониках была построена первая церковь в его честь — базилика Святого Димитрия. Спустя сто лет, в 412—413 годах иллирийский вельможа Леонтий в память об избавлении его от паралича построил первую большую церковь между превратившимися в руины античными банями и стадионом. Алтарная часть построенной церкви была расположена над предполагаемым местом захоронения святого, и при её строительстве были обретены мощи святого Димитрия.

Мощи поместили в серебряный киворий. Он имел шестиугольное основание, глухие стены и кровлю, увенчанную крестом. Внутри находилось серебряное ложе с изображением лика святого. Верующие могли заходить внутрь и возжигать перед ним свечи. Описание кивория было сделано фессалоникийским архиепископом Иоанном в середине VII века, также его изображение было на мозаике северной колоннады базилики (известно только по акварелям английского архитектора У. С. Джорджа). Драгоценный киворий был утрачен при пожаре в VII веке.

После этого мощи поместили в мраморную гробницу. Предположительно в конце XII — начале XIII века, возможно, в период существования латинского королевства Фессалоники, они были вывезены из Салоник в Италию. Мощи были обнаружены в 1520 году в аббатстве города Сан-Лоренцо-ин-Кампо и вернулись обратно в Салоники только в XX веке: в 1978 году — честная глава, а в 1980 году — основная часть святых мощей (в Италии осталось шесть больших частиц).

В житии святого Димитрия Солунского описываются эпизоды, когда он запрещал отделять части от его мощей. Так иллирийский вельможа по имени Леонтий решил забрать из Солуни часть мощей святого, чтобы в своем городе построить церковь в честь святого Димитрия. Но святой, явившись ему, запретил отделять часть его мощей. Тогда Леонтий взял только плащаницу, обагренную кровью святого Димитрия. Также византийский император Юстиниан I решил иметь часть мощей святого в построенном им храме Святой Софии в Константинополе. Когда посланные приблизились к ковчегу с мощами святого Димитрия, то из него вырвался столб пламени и из огня послышался голос, запрещавший забирать мощи. Тогда посланные взяли только немного земли с этого места.

Мироточение

Раковина для сбора мира в крипте базилики святого Димитрия

Мощи святого Димитрия с древности почитались как мироточивые (Димитрий Ростовский сообщает, что мироточение известно с VII века, но Иоанн Скилица первый письменно сообщил о том, что мироточение впервые появилось в 1040 году). Верующие, приходившие в базилику для поклонения святому, набирали миро в стеклянные ампулы, самые ранние из которых датируются XI—XII веками. Миро почиталось не только христианами. Иоанн Анагност, описавший захват города турками, сообщает, что миро набирали и мусульмане, считавшие его медицинским снадобьем от любых болезней.

С XIV века вместо истечения миро-елея от мощей стало упоминаться об истечении миро-воды из колодца в крипте (первое письменное упоминание сделано в 1330 году Никифором Григора). В это же время, когда мощи исчезли из храма, возникла легенда, что они были спрятаны в колодце, находившемся в крипте. Упоминания о мироточении из колодца прекратились в 1493 году, когда базилика была превращена в мечеть (православным был сохранён доступ для поклонения к кенотафу святого Димитрия, оставшемуся после исчезновения мощей).

В древности истечение мира было очень обильным — Никита Хониат описывает, как норманны, захватившие в 1185 году Салоники, кощунственно набирали миро в кастрюли, жарили на нём рыбу и мазали им обувь. Сейчас мироточение мощей прекратилось. Раку святого Димитрия открывают на вечерни в канун дня памяти святого и раздают верующим вату, пропитанную ароматной жидкостью, не отождествляемой с тем миром, о котором в XIV веке писал Димитрий Хризолог.

Кровь святого

Культ крови великомученика возник уже в раннехристианский период (см. выше историю о рабе Луппе). При раскопках в алтаре базилики Святого Димитрия под престолом в крестообразном углублении в мраморном ковчеге был обнаружен стеклянный сосуд с засохшей кровью. Считается, что под алтарём изначально была расположена гробница святого Димитрия, в которой, по мнению ряда исследователей, в средневизантийский период была земля, смешанная с кровью. Сохранились мощевики XI—XII веков с кровью великомученика (в Великой Лавре Афона), с кровавой землёй (в Ватопедском монастыре Афона), а также с кровью и миром (энколпион XII—XIII века в Британском музее).

Почитание

Во имя великомученика Димитрия освящены храмы во многих населённых пунктах разных стран.

Греция

Этот раздел статьи ещё не написан. Согласно замыслу одного или нескольких участников Википедии, на этом месте должен располагаться специальный раздел.
Вы можете помочь проекту, написав этот раздел. Эта отметка установлена 30 июня 2016 года.

Россия

Святой Димитрий Солунский
(русская икона, 1275—1300 годы)

В старинных русских стихах великомученик Димитрий представляется помощником русских в борьбе с Мамаем. У русских и вообще у всех славянских народов мы видим с древнейших времен особенное чествование святого Димитрия, была даже предпринята попытка доказать, что святой Димитрий по своему происхождению — славянин. Сербы и болгары чтут его как патрона славянской народности, называют «отечестволюбцем» славянских народов. В русских летописях имя Димитрия встречается на первых же страницах, прежде чем было упомянуто имя какого-либо другого святого: о нём упоминает преподобный Нестор в рассказе о взятии великим князем Олегом Константинополя. По словам русского летописца, своё поражение греки приписывали не храбрости славян, а заступлению за них святого Димитрия, их покровителя.

Русские издревле старались приобретать хотя бы малейшие частички его мощей, одежды, мира или даже частицы от его гроба. Этим объясняется наличие практически во всех древних монастырях и церквях, среди частиц мощей различных святых, частиц мощей или мира от святого Димитрия.

В 1197 году была принесена из Солуни во Владимир великим князем Всеволодом Юрьевичем икона великомученика Димитрия, написанная, по преданию, на его гробовой доске, и это событие было внесено как праздник в древние святцы. Эта икона сначала находилась в Киеве, потом во Владимире, а при великом князе Димитрии Ивановиче, в 1380 году, перенесена в Москву и поставлена в Успенском соборе.

Особое почтение к памяти святого Димитрия видно из того, что русские князья часто называли своих первенцев именем этого святого. Так было у Ярослава I, Юрия Долгорукого, Иоанна II, Иоанна Грозного, Алексея Михайловича. В древней Руси день великомученика Димитрия считался в числе больших праздников, службу совершал обычно сам патриарх, в присутствии царя.

Наше время

8 ноября 2013 года в городе Камышине состоялось торжественное открытие памятника Димитрию Солунскому, который считается небесным покровителем города.

Иконография

Святой Димитрий Солунский
(псковская икона XV века, Русский музей)
Святой Димитрий Солунский
(греческая икона, 1824 год)

Изображения Димитрия Солунского наиболее распространены в православных странах, уступая по своему количеству (среди изображений святых) лишь изображениям великомученика Георгия Победоносца. В западноевропейской живописи изображения Димитрия практически неизвестны.

Изначально св. Димитрия изображали как мученика в патрицианских одеждах (например, мозаики V—VII веков в базилике Святого Димитрия, Салоники). Поскольку согласно житию святой Димитрий был воин и правитель Солуни, то сообразно с этим с XI века он стал изображаться в военном облачении, с копьём и мечом, но более ранний вариант иконографии продолжал использоваться. В отношении изображения его внешности Ерминия Дионисия Фурноаграфиота сообщает, что он должен изображаться молодым и безбородым. Другой иконописный подлинник XVIII века содержит более подробные указания:

святаго славнаго великомученика Димитрия Селунскаго, иже прободен в ребра копием, млад, вооружен доспех санкир с белилом, пернат верх празелен, препоясан ширинкою, в руце копие да свиток, а в левой меч в ножнах, колени голы, а в свитке писано: «Господи, не погуби град и людей, аще град спасеши, с ними и аз спасен буду, аще погубиши, с ними и аз погибну».

Чудо о погибели царя Калояна

Чудо о погибели царя Калояна — эпизод жития св. Димитрия Солунского. Согласно легенде, (пересказываемой, в частности, Димитрием Ростовским), именно этот святой в 1207 году чудесным образом явился в стан Калояна и пронзил его копьём, отчего злодей и погиб.

Легенда стала популярным элементом иконографии святого Димитрия. Он изображается верхом на коне, который попирает Калояна, в то время как Димитрий пронзает его копьем.

С развитием почитания Димитрия как святого воина-защитника начинают появляться его изображения вместе со святым Георгием Победоносцем и прочими святыми воинами.

См. также

Димитрий Солунский:

 • Тексты в Викитеке
 • Медиафайлы на Викискладе
 • Базилика Святого Димитрия
 • Дмитриевская башня
 • Дмитриевская суббота
 • Дмитриев день

Примечания

 1. ἅγιος Δημήτριος, ὁ μυροβλύτης, ἅγιος Νέστωρ, ἅγιος Λοῦπος
 2. 1 2 3 4 5 6 Димитрий Солунский // Православная энциклопедия. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2007. — Т. XV. — С. 155-195. — 752 с. — 39 000 экз. — ISBN 978-5-89572-026-4.
 3. 1 2 Страдание и чудеса святого славного великомученика Димитрия
 4. Acta Stratigraphica Sinica. Nov. T. 2. Pars 1. P. LV
 5. Martirologos Hieronumus. P. 41, 180
 6. David Woods Thessalonica’s Patron: Saint Demetrius or Emeterius? // The Harvard Theological Review, Vol. 93, No. 3. (Jul., 2000), p. 222
 7. Святой Димитрий Солунский (недоступная ссылка). Дата обращения 23 ноября 2008. Архивировано 26 июня 2008 года.
 8. Подалтарная крипта — предполагаемое место захоронения святого Архивная копия от 26 февраля 2008 на Wayback Machine
 9. 1 2 Charalambos Bakirtzis. Pilgrimage to Thessalonike: The Tomb of St. Demetrios (англ.) // Dumbarton Oaks Papers. — 2002. — Vol. 56. — P. 176.
 10. Cormack, R. The Church of Saint Demetrios: The Watercolours and Drawings of W.S. George. — Thessaloniki, 1985.
 11. Чудеса святого Димитрия (Иоанн, архиепископ Фессалоникийский, середина VII века) Архивировано 17 октября 2007 года.
 12. Святитель Димитрий Ростовский. Жития святых. Страдание и чудеса святого славного великомученика Димитрия, память 26 октября
 13. 1 2 Bakirtzis, Ch. Pilgrimage to Thessalonike: The Tomb of St. Demetrios (англ.) // Dumbarton Oaks Papers. — 2002. — Vol. 56. — P. 185—187.
 14. Nicetae Choniatae Historia / Ed. J. Van Dieten. — B., 1975. — Vol. 1. — P. 306.
 15. Великомученик Димитрий Солунский
 16. «Чтения в Обществе истор. и древн. рос.», 1846 год
 17. Торжественное открытие памятника Димитрию Солунскому Камышин — Официальный сайт Администрации городского округа.
 18. Преображенский А. С. Иконография великомученика Димитрия Солунского
 19. Ерминия Дионисия Фурноаграфиота
 20. Большаков, Сергей Тихонович. Подлинник иконописный. — М., 1905. — С. 42.

Ссылки

 • Житие Димитрия Солунского (Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ)
 • Васильев П. П. Димитрий (Солунский) // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 • Иванова О. В. Димитрий Солунский // Православная энциклопедия. — М., 2007. — Т. XV. — С. 155-195.
 • Преображенский А. С. Иконография великомученика Димитрия Солунского // Православная энциклопедия. — М., 2007. — Т. XV.
 • Святой великомученик Димитрий Солунский (иконы, молитвы, храмы, святыни) на сайте Православие.Ru

8 ноября (26 октября по старому стилю) православные христиане празднуют День памяти великомученика Димитрия Солунского — одного из наиболее почитаемых православных святых, который имеет от Бога благодать покровительства христолюбивым воинам.

Житие великомученика Димитрия Солунского

Святой великомученик Димитрий Солунский был сыном римского проконсула в Фессалониках. Родители Димитрия были тайными христианами. Они крестили сына в тайной домовой церкви и воспитали его согласно христианским канонам. После смерти отца Димитрий был назначен императором Галерием Максимианом (250–311 гг.) проконсулом Фессалоникийской области. Главная задача, возложенная на молодого воина, состояла в обороне города от варваров и уничтожении христианства. Галерий и подумать не мог, что Димитрий проявит себя как христианин, проповедуя в городе и обратив в христианскую веру множество людей. Получив назначение, Димитрий тотчас принялся прославлять Господа Исуса Христа, открыто уча горожан христианству и искореняя языческие верования. Составитель Жития Димитрия Симеон Метафраст (?–960 г.) называет Димитрия «вторым апостолом Павлом» для Фессалоник, потому что именно апостол Павел основал когда-то в этом городе первую общину верующих (1 Фес., 2 Фес.).

Святой великомученик Димитрий Солунский. Фрагмент мозаики из собора Михайловского Златоверхого монастыря. Киев, 1108–1113 годы

Когда император Максимиан узнал, что новый, назначенный им проконсул — христианин и многих римских подданных обратил в христианство, он разгневался на Димитрия. Возвращаясь из похода в Причерноморье, Галерий решил вести армию через Фессалоники, чтобы расправиться с проконсулом. Узнав об этом, Димитрий повелел своему верному слуге Луппу раздать свое имение нищим со словами:

Раздели богатство земное между ними — будем искать себе богатства небесного.

А сам принялся за молитву и пост, тем самым готовя себя к принятию мученического венца. Когда император Максимиан вошел в город, то приказал привести к себе Димитрия. Тогда тот смело назвал себя христианином и обличил римское многобожие. Галерий повелел заключить исповедника в темницу, и Ангел сошел к нему, утешая и укрепляя в подвиге. Тем временем император предавался гладиаторским зрелищам, наблюдая, как его любимый силач по имени Лий сбрасывал с помоста на копья воинов побежденных им в борьбе христиан. Христианин по имени Нестор пришел в темницу к Димитрию и попросил его благословения на единоборство с варваром Лием. По молитвам Димитрия Нестор победил Лия, сбросив его с помоста на копья воинов, как ранее язычник Лий сбрасывал христиан.

Великомученик Димитрий в темнице благословляет Нестора на единоборство с варваром Лием

Разгневанный Максимиан приказал немедленно казнить Нестора (память 9 ноября) и послал стражу в темницу — пронзить копьями проповедника Димитрия. Ранним утром 26 октября 306 года в темницу, где томился Димитрий, пришли воины и пронзили его копьями.

Кончина святого великомученика Димитрия. XV век, Венеция (?), собрание музея икон

Служитель Димитрия, Лупп, собрал на полотенце кровь великомученика, снял с его пальца императорский перстень, знак его высокого достоинства, и также омочил в крови. Перстнем и другими святынями, освященными кровью солунского проповедника Димитрия, Лупп стал исцелять болящих. Император повелел схватить и убить и его.

Погребение великомученика Димитрия, XV век, Венеция (?)

Тело великомученика Димитрия было выброшено на съедение диким зверям, но христиане взяли его и тайно предали земле.

Чудеса Димитрия Солунского

Существует несколько сказаний о чудесах великомученика Димитрия Солунского. Автором одного из сказаний является епископ Иоанн Фессалоникийский (конец VI — начало VII веков). Его текст датируется VII веком. Приведем некоторые чудеса святого. Некий эпарх предавался чревоугодию и другим плотским страстям, от чего заболел. Никакое лечение не помогало ему. Он даже отверг магический амулет, отдав предпочтение спасению души, а не физическому здоровью. Тогда во сне ему явился великомученик Димитрий и велел идти в храм. Эпарх исполнил волю святого, после чего исцелился. Также один военачальник страдал болезнью желудка и, находясь при смерти, велел отнести его в храм Димитрия. В храме он получил исцеление.

Чудо Димитрия Солунского с деяниями. Первая половина XVI века

Епископ Иоанн рассказывает об одержимом демонами воине, которого отнесли в храм Димитрия Солунского, и спустя время он исцелился. Император Маврикий (ок.539–602 гг.) потребовал у архиепископа Фессалоникийского Евсевия прислать ему мощи Димитрия Солунского для помощи на войне. Евсевий отказал императору, напомнив, что еще император Юстиниан (483–565 гг.) безуспешно пытался получить мощи святого. Тогда служители церкви решили открыть мощи, производя раскопки в предполагаемом месте их нахождения, но были остановлены внезапно возникшим пламенем и голосом, вероятно, Димитрия Солунского, который запретил им это делать. Правитель Болгарии царь Калоян (1197–1207 гг.) вел борьбу с Византией, а в дальнейшем с основанной на ее территории Латинской империей. Ему удалось отвоевать Северную Болгарию, Поморавье и часть Македонии. В 1207 году он осадил Фессалоники, но неожиданно погиб. Осада города была прекращена. Считается, что ночью к Калояну явился великомученик Димитрий и пронзил царя копьем в сердце. Это событие стало элементом иконографии святого Димитрия. Он изображается верхом на коне, который попирает Калояна, в то время как Димитрий пронзает его копьем.

Библиотека Русской веры
Поучение на память великомученика Димитрия Солунского. Великие Минеи Четьи

Читать онлайн

Почитание великомученика Димитрия Солунского

При императоре Константине (306–337 гг.) над могилой Димитрия была сооружена церковь — базилика святого Димитрия. Спустя сто лет, в 412–413 годах, иллирийский вельможа Леонтий в память об избавлении его от паралича возвел величественный храм на месте прежнего ветхого сооружения. Алтарь новой церкви располагался на месте захоронения Димитрия, и еще при строительстве были обретены мощи великомученика.

Фасад базилики святого Димитрия (313–323)

С VII века при раке великомученика Димитрия начинается чудесное истечение благовонного мира. Предположительно в конце XII — начале XIII веков мощи великомученика были вывезены из Фессалоник в Италию. И только в XX веке были возвращены на Родину.

Рака с мощами святого великомученика Димитрия Солунского

С именем святого великомученика Димитрия Солунского связаны первые страницы русской летописи. Когда Вещий Олег (ум. 912 г.) разгромил греков под Константинополем (907 г.), как сообщает летопись, «убоялись греки и говорили: это не Олег, но святой Димитрий послан на нас от Бога». Русские воины всегда верили, что они находятся под особым покровительством святого великомученика Димитрия. Стоит отметить, что в старинных русских былинах великомученик Димитрий изображается русским по происхождению. Сербы и болгары чтут великомученика Димитрия как патрона славянской народности, называя «отечестволюбцем» славянских народов.

В 1197 году новгородский князь Всеволод Юрьевич (1212/1213–1238 гг.) принес из Салоник во Владимир икону святого великомученика Димитрия, написанную, по преданию, на гробовой доске святого. Эта икона сначала находилась в Киеве, потом во Владимире. В 1380 году, накануне Куликовской битвы, великий князь Димитрий Донской (1350–1389 гг.) торжественно перенес из Владимира в Успенский Собор Москвы главную святыню Владимирского Димитриевского собора — икону великомученика Димитрия Солунского, которая была написана на доске гроба святого.

Тропарь, кондак и канон святому великомученику Димитрию Солунскому

Тропарь, глас 3

Велика обрете в бедах тебе помощника вселенная страстотерпче, поганыя побеждающа, яко же убо Лиеву низложил еси гордыню, и на подвиг укрепи Нестора, тако святе Димитрие, Христа Бога моли, даровати нам велию милость.

Кондак, глас 2

Кровей твоих струями Димитрие, Церковь Бог обагрил есть, давыи ти державу непобедиму, и соблюдая град твой невредим. Тому бо еси утверждение.

Библиотека Русской веры
Канон великомученику Димитрию Солунскому →
Читать онлайн

Святой великомученик Димитрий Солунский. Иконы

Древнейшими сохранившимися изображениями великомученика Димитрия Солунского являются мозаичные композиции V–VII вв. в базилике.

Иконописные изображения Димитрия Солунского были достаточно распространены на Руси, уступая по своему количеству лишь изображениям великомученика Георгия Победоносца. Изначально Димитрия изображали как мученика в патрицианских одеждах (мозаики V–VII веков в базилике Святого Димитрия, Салоники). Поскольку святой Димитрий являлся воином, то, согласно этому факту, с XI века он стал изображаться в военном облачении, с копьем и мечом.

Святой великомученик Димитрий Солунский. Мозаика из собора Михайловского Златоверхого монастыря. Киев, 1108–1113 годыСвятой великомученик Димитрий Солунский. Конец XII – начало XIII века, Государственная Третьяковская галерея, Москва

Святые Феодор Стратилат и Димитрий Солунский. Византия, XIII век. Монастырь св. Екатерины на Синае (Египет)

Святой великомученик Димитрий Солунский. XV век, Псков. Русский музей

Святой великомученик Димитрий Солунский с Житием. Начало XVI века. Из церкви Покрова с. Гуменец. Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»

Святой великомученик Димитрий Солунский с Житием. Русь, XVI век

Храмы во имя великомученика Димитрия на Руси

Церковное почитание святого великомученика Димитрия в Русской Православной Церкви началось сразу после Крещения Руси. К началу 70-х годов ХI столетия относится основание Димитриевского монастыря в Киеве, известного впоследствии как Михайлов Златоверхий монастырь. Обитель была построена сыном Ярослава Мудрого (ок.978–1054 гг.), великим князем Изяславом (1024–1078 гг.). В 1194–1197 годах великий князь Владимирский Всеволод III Большое Гнездо (1154–1212 гг.) «создал церковь прекрасную на дворе своем, святого мученика Димитрия, и украсил ее дивно иконами и писанием». Дмитриевский собор и сейчас украшает древний город Владимир.

Дмитриевский собор во Владимире (1194–1197 годы). Вид с юго-востока

Великий князь Даниил Московский (1261–1303 гг.) воздвиг в Москве храм во имя святого великомученика Димитрия в 1280-х годах, который стал первым каменным храмом в Московском Кремле. В 1326 году, при князе Иоанне Калите (ок.1283/1288–1340/1341 гг.), храм был разобран, а на его месте построен Успенский собор. В Московском Успенском соборе был устроен придел во имя великомученика Димитрия. В 1462 году в Новгороде был построен храм во имя великомученика Димитрия Солунского.

Храм во имя великомученика Димитрия Солунского в Великом Новгороде

Дмитриев монастырь в поле, на левом берегу Псковы, примерно в километре от стены Окольного города, т.е. вне посада, известен с ХV века. В 1615 году был разорен шведами, но возродился. Бывшая монастырская церковь св. Дмитрия построена не ранее 1543 г., одноглавая, трехапсидная, с приделом с юга во имя Введения Богородицы во храм. Сегодня это приходская действующая церковь РПЦ со старинным кладбищем, на котором погребены известные псковичи.

Церковь Димитрия Солунского в Поле в г. Пскове

Утраченный Гдовский собор во имя св. Димитрия Солунского в Псковской области был построен в 1540 году, о чем свидетельствует надпись на иконе Св. Троицы: «В 1424 г. начата строиться крепость во Гдове и окончена 1 ноября. Укреплена в 1434 г. валами; над висячими Псковскими вратами поставлена сия икона Св. Троицы, которая перенесена в 1540 г. в Димитриевский собор. В 1846 г. усердием Луневского главы Иоанна Ипатова она обновлена, вложена в киоту и сохраняется теперь 422 года». Собор двуглавый, построен из камня и окрашен белой краской. В 1944 собор взорван отступающими частями вермахта.

Утраченный Гдовский собор во имя св. Димитрия Солунского в Псковской области. Фото из книги «Лавры, монастыри и храмы на святой Руси», СПб 1909.

Старообрядческие храмы во имя святого великомученика Димитрия Солунского

Престольный праздник в этот день у храмов во имя Димитрия Солунского хутора Новонекрасовский Краснодарского края (РПСЦ), в селе Добрянка Черниговской области (РПСЦ), в деревне ВасилевкаОдесской области (РПСЦ) в г. Льгове Курской области (РДЦ), в поселке Климово Брянской области (РДЦ).

Старообрядческий храм во имя великомученика Димитрия Солунского хутора Новонекрасовский Краснодарского края

Старообрядческий храм во имя великомученика Димитрия Солунского в селе Добрянка Черниговской области

Старообрядческий храм во имя великомученика Димитрия Солунского в поселке Климово Брянской области

Старообрядческий храм во имя великомученика Димитрия Солунского в г. Льгов Курской области

Скульптурные изображения великомученика Димитрия Солунского

8 ноября 2008 года в городе Дмитрове Московской области был установлен памятник Димитрию Солунскому.

Памятник святому великомученику Димитрию Солунскому в г. Дмитрове

8 ноября 2013 в городе Камышине Волгоградской области был установлен памятник Димитрию Солунскому, который считается небесным покровителем города. В 1697 году в Камышин из Казани «для охраны шлюзного дела» был переведен Дмитриевский стрелецкий полк. На берегу реки Камышинки было возведено укрепление «Петровское». Позже город, обрытый валом и обнесенный палисадом с 4 воротами, стали называть Дмитриевском, а стрелецкий полк особо почитал и хранил икону святого великомученика Димитрия Солунского.

Памятник святому великомученику Димитрию Солунскому в г. Камышине

Святыи славныи великомучениче Димитрие, моли Бога о нас!

Христианское воспитание Дмитрий Солунский получил в детстве от родителей. Они были не просто тайными христианами. Отец Дмитрия занимал высокую должность в управлении греческого города Фессалоники (ныне Салоники) и был проконсулом. Христианская вера в те времена была приговором для всей семьи. Но эта опасность не останавливала отца семейства. В доме был тайный храм, где и был крещён Димитрий по вере его родителей. Когда отец Димитрия умер, право наследования должности перешло к будущему великомученику Димитрию. О том, что он христианин Димитрий не стал утаивать, и вскоре был арестован по приказу римского императора Максимиана, главным развлечением которого были гонения и мучения христиан. Император просил отречься святого Димитрия от Христа, но получил решительный отказ. Великомученик Димитрий был заколот копьями в темнице. Житие святого Димитрия — это история истинного христианского воина. Икона святого Дмитрия с клеймами изображает весь его мученический путь.

Значение иконы Дмитрия Солунского

Икона святого Дмитрия Солунского считается одним из самых сильных оберегов для воинов в христианстве. На иконе 12 века Дмитрий Солунский сидит на троне, держа в руках меч, который в руках Дмитрия скорее имеет значение как слово Божие, а не холодного оружия воина. Потому что убит он был наглой смертью, а не в честном бою. Вверху иконы слева к святому Димитрию склонился сам Господь, а справа изображён ангел, несущий Димитрию венец мученика. Изображение иконы Дмитрия Солунского впервые было привезено князем новгородским Всеволодом Юрьевичем в 1197 году.

В чём помогает икона Дмитрия Солунского

Если ваша вера ослабела, вас одолевают сомнения, вы не знаете где искать поддержку – обращение к иконе великомученика Димитрия Солунского помогает в решении этих вопросов.

Святого Димитрия прозвали Мироточивым, ибо его мощи после смерти источали столько миро, что пришлось поставить большие каменные ёмкости для его сбора. Они и сейчас хранятся в храме. Собранное миро имело целебную силу и раздавалось болящим людям. Прославление святого Димитрия было таким сильным, что за миро приходили не только христиане, но и мусульмане, тоже считавшие миро целебным средством.

Помогает икона Дмитрия в просьбах:

 • о здравии, прежде всего от избавления заболеваний глаз и головы;
 • если тяжело проходит военная служба, то молятся не только сами военнослужащие, но важно, чтобы в молитвенном обращении участвовали родные военнослужащих или военнообязанных;
 • если не хватает мужества в несении военной службы;
 • о сохранении жизни во время военных действий, особенно нужно обращаться к святому Дмитрию Солунскому за тех, кто несёт службу в горячих точках;
 • о сохранении мира и недопущения войны.

То, что икона действительно помогает, свидетельствуют несколько чудесных историй, произошедшие уже после того как Дмитрий Солунский получил венец мученика. Один воин был одержим бесами и самостоятельно не мог просить о помощи. По молитвам его друзей совершилось чудо. Они оставили одержимого воина в храме святого великомученика Димитрия на ночь. А утром нашли его абсолютно здоровым.

Другая история рассказывает о спасении от голодной смерти родного города Фессалоники, покровителем которого является святой Дмитрий Солунский.

Именная икона Дмитрия будет прекрасным подарком и надёжной защитой не только для верующих воинов, но и общественно-политических, государственных деятелей

Важно помнить, что молитва — это не простое чтение слов, а икона просто картинка святого. Такое отношение осквернит образ иконы и никакой помощи оказано не будет. Поэтому чтобы молитва была услышана и не осталась безответной, слова должно произносить от чистого сердца и с горячей верой.

Молитва великомученику Димитрию Солунскому

Святый и славный великомучениче Христов Димитрие, скорый помощниче и теплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя с дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощение согрешений наших и о еже избавитися нам от всегубительныя язвы, труса, потопа, огня, меча и вечныя казни. Моли благость Его, еже ущедрити град сей, обитель сию и всякую страну христианскую. Исходатайствуй у Царя Царствующих на враги победу и одоление православным христианам, всей державе православной мир, тишину, твердость в вере и преспеяние во благочестии; нам же, чтущим честную память твою, испроси благодатное укрепление на дела благая, да благоутробное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное для вечнаго прославления Его со Отцем и Святым Духом. Аминь.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *