Молитва Василию великому

Содержание

Скрыть перевод

 • Тропарь Трём святителям
 • Молитва Трём святителям
 • Молитвы святителю Василию Великому
 • Молитвы святителю Григорию Богослову
 • Молитвы святителю Иоанну Златоусту

Тропарь Трём святителям, глас 41

Я́ко апо́столов единонpа́внии/ и вселе́нныя учи́телие,/ Влады́ку всех моли́те/ миp вселе́нней даpова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод: Апостолам единомысленные и вселенские учители, Владыку всего молите мир вселенной даровать и душам нашим великую милость.

Молитва Трём святителям1

О, пресве́тлии свети́льницы Це́ркве Христо́вы, Васи́лие, Григо́рие и Иоа́нне, све́том правосла́вных догма́тов вся концы́ земли́ озари́вшии и ме́чем сло́ва Бо́жия ху́льных смуще́ния и шата́ния ересе́й угаси́вшия! Припа́дающе к ва́шему милосе́рдию» с ве́рою и любо́вию из глубины́ души́ вопие́м: предстоя́ще престо́лу Пресвяты́я, Единосу́щныя, Животворя́щия и Неразде́льныя Тро́ицы, за Ню́же сло́вом, писа́нием и житие́м до́бре подвиза́стеся и ду́ши своя́ полага́сте, всегда́ моли́теся Ей, да укрепи́т и ны в правосла́вии и единомы́слии, и непоколеби́мем да́же до сме́рти испове́дании ве́ры Христо́вы, и во вседуше́внем послуша́нии Его́ Це́ркви Святе́й; да препоя́шет ны с высоты́ си́лою на вся неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша; да соблюде́т Це́рковь Своию́ незы́блему от неве́рия, суеве́рия, ересе́й и раско́ла; да да́рует наро́ду на́шему долгоде́нствие и во все́м благо́е поспеше́ние; па́стырем на́шим да пода́ст духо́вное трезве́ние и ре́вность о спасе́нии пасо́мых, власте́м суд и пра́вду, во́ином терпе́ние, му́жество и одоле́ние на враги́, си́рым и вдови́цам заступле́ние, боля́щим исцеле́ние, ю́ным благо́е в ве́ре возраста́ние, ста́рцам утеше́ние, оби́димым заступле́ние и всем вся, ко вре́менней и ве́чней жи́зни потре́бная, я́ко да в ми́ре и покая́нии, жела́нием спасе́ния горя́ще, Го́сподеви рабо́тающе, до́брым по́двигом подвиза́ющеся, тече́ние на́ше сконча́ем и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии ку́пно с ва́ми всегда́ пе́ти и сла́вити пресвято́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Тропарь святителю Василию Великому, глас 12

Во всю зе́млю изы́де веща́ние твое́,/ я́ко прие́мшую сло́во твое́,/ и́мже боголе́пно научи́л еси́,/ естество́ су́щих уясни́л еси́,/ челове́ческия обы́чаи украси́л еси́,/ ца́рское свя́щение, о́тче преподо́бне,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: По всей земле прошел голос твой, ибо приняла она слово твое: им ты истины веры богодостойно изложил, природу всего существующего изъяснил, человеческие обычаи благоукрасил, царственный священник, отче преподобный, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак святителю Василию Великому, глас 42

Яви́лся еси́ основа́ние непоколеби́мое Це́ркве,/ подая́ все́м некра́домое госпо́дьство челове́ком,/ запечатле́я твои́ми веле́ньми,// небоявле́нне Васи́лие, преподо́бне.

Перевод: Явился ты непоколебимым основанием Церкви, оделяя всех людей неприкосновенным достоянием и запечатывая его твоими учениями, открывающий небесное Василий, преподобный.

Молитва 1-я святителю Василию Великому2

О, вели́кий во иера́рсех, вселе́нныя учи́телю богому́дрый, преблаже́нне о́тче Васи́лие! Ве́лия по́двиги и труды́ твоя́, я́же во сла́ву Святы́я Це́ркве соверши́л еси́: ты испове́дник тве́рдый и свети́льник ве́ры Христо́вы на земли́ был еси́, све́том Богове́дения ве́рныя озаря́яй, ло́жная уче́ния попаля́яй и всему́ ми́ру сло́во спаси́тельный и́стины возвеща́яй. Ны́не же, ве́лие на Небесе́х име́яй дерзнове́ние ко святе́й Тро́ице, помози́ нам, со смире́нием к тебе́ припа́дающим, тве́рдо и неизме́нно святу́ю Правосла́вную ве́ру до конца́ жития́ на́шего сохрани́ти, от малове́рия же, сомне́ний и колеба́ния в ве́ре соблюди́, да не прельще́ни бу́дем богопроти́вных и душепа́губных уче́ний словеса́ми. Дух ре́вности святы́я, е́юже ты пламене́л еси́, о пресла́вный Це́ркве Христо́вы па́стырю, возгре́и́ предста́тельством твои́м и в нас, и́хже Христо́с поста́ви бы́ти па́стырями, да всеусе́рдно просвеща́ем и утвержда́ем в пра́вей ве́ре слове́сное ста́до Христо́во. Умоли́ Го́споди, да возвы́сится страна́ на́ша, и да да́рует всему́ наро́ду на́шему здра́вие, долгоде́нствие и во всем благо́е поспеше́ние. Испроси́, о милосе́рдый святи́телю, от Отца́ све́тов и всем, вся́кий дар коему́ждо благопотре́бен: младе́нцем благо́е в стра́се Бо́жием возра́стание, ю́ным целому́дрие, ста́рым и немощны́м укрепле́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, заблуждшим вразумление и исправле́ние, оби́димым заступле́ние, сирота́м и вдови́цам защище́ние, искуша́емым благода́тное поможе́ние, отше́дшим от сего́ вре́меннаго жития́ отце́м и бра́тиям на́шим блаже́нное упокое́ние. Ей, свя́тче Бо́жий, при́зри ми́лостиво от оби́телей Го́рних на нас, смире́нных, мно́гими собла́знами и напа́стьми обурева́емых, и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ Небе́сней. Препода́ждь нам преблаги́й о́тче, твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да, о́ным осеня́емии, в сие́ но́вое ле́то и во все про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре, покая́нии и послуша́нии Святе́й Правосла́вной Це́ркви поживе́м, за́поведи Христо́вы усе́рдно творя́ще, по́двигом до́брым ве́ры подвиза́ющеся, и та́ко Ца́рствия Небе́снаго дости́гнем, иде́же с тобо́ю и все́ми святы́ми сподо́би Тро́ицу Святу́ю, Единосу́щную и Неразде́льную пе́ти и сла́вити во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я святителю Василию Великому

О, вели́кий и пресвяты́й святи́телю о́тче Васи́лие, пресла́вный вселе́нския Це́ркве учи́телю, сла́вы Пресвяты́я Тро́ицы всеусе́рдный побо́рниче, Ма́тере Бо́жия и Ея́ пренепоро́чнаго де́вства предызбра́нный испове́дниче, пресве́тлый чистоты́, смире́ния и терпе́ния о́бразе. Се аз многогре́шный и недосто́йный на высоту́ небе́сную взира́ти, смире́нно молю́ тя, о прему́дрый Це́ркве Христо́вы учи́телю, научи́ мя та́ко богобоя́зненно житие́ свое́ проводи́ти, да никогда́ же на путь, Бо́жиим повеле́нием проти́вен, уклоню́ся или совраще́н бу́ду. Соблюди́ и изба́ви мя твои́м многомо́щным предста́тельством от собла́знов ми́ра и ко́зней диа́вольских, я́коже изба́вил еси́ от них ю́ношу, от Сладча́йшаго Спаси́теля на́шего отступи́вша и во власть сатаны́ впа́дша. Да́руй мне си́лу душе́вную усе́рдным бы́ти подража́телем доброде́телей твои́х высо́ких: соде́лай мя в ве́ре пра́вей тве́рда и непоколеби́ма, укрепи́ мя малоду́шнаго в терпе́нии и упова́нии на Го́спода, возгре́й в се́рдце мое́м и́стинную Христо́ву любо́вь, да небе́сных благ па́че всех жела́ю и и́ми услажда́юся. Испроси́ мне у Го́спода и́скреннее о гресе́х сокруше́ние, да про́чее вре́мя живота́ моего́ в ми́ре, покая́нии и исполне́нии за́поведей Христо́вых провожда́ти бу́ду. Егда́ же час моего́ сконча́ния прибли́зится, ты, о преблаги́й о́тче, с Преблагослове́нною Де́вою Мари́ею, тогда́ ускори́ на по́мощь, защити́ мя от зло́бных наве́тов вра́жиих, и сподо́би мя насле́дника бы́ти ра́йских селе́ний, да ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми непристу́пнаго Бо́жия вели́чества Престо́лу предста́ну и Живонача́льную, Единосу́щную же и Неразде́льную Тро́ицу прославля́ю и воспева́ю, при́сно и в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3-я святителю Василию Великому

О, вели́кий и пресла́вный святи́телю Христо́в, всея́ вселе́нския Це́ркве учи́телю богому́дрый, правосла́вия тве́рдый испове́дниче и побо́рниче, всеблаже́нне о́тче Васи́лие! При́зри от высо́т небе́сных на нас, смире́нно к тебе́ припа́дающих, и умоли́ Го́спода Вседержи́теля, Его́же ве́рный на земли́ служи́тель был еси́, да да́рует нам ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние, и во всех ну́ждах, ско́рбех и искуше́ниих ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь нам твое́ свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии, сие́ но́вое ле́то и во вся дни богоуго́дно в ми́ре и покая́нии поживе́м и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу воспева́ти и сла́вити, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я святителю Василию Великому

О, вели́кий и пресвяты́й святи́телю, о́тче Васи́лие! При́зри от высо́т небе́сных на нас, раб Бо́жиих (имена), и умоли́ Го́спода, Его́же ве́рный на земли́ служи́тель был еси́, да да́рует нам ве́ры пра́выя тве́рдое и неизме́нное сохране́ние, Це́ркви Святе́й послуша́ние, жития́ на́шего исправле́ние и во всех ну́ждах, скорбе́х и искуше́ниях ско́рое поможе́ние, терпе́ние же и укрепле́ние. Пода́ждь нам твое свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́емии во вся дни богоуго́дно в ми́ре и покая́нии поживе́м и во Ца́рствии Небе́снем сподо́бимся ку́пно с тобо́ю и со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, воспева́ти и сла́вити во ве́ки веко́в. Ами́нь.

* * *

Тропарь святителю Григорию Богослову, глас 13

Па́стырская свире́ль богосло́вия твоего́/ ри́торов победи́ трубы́,/ я́коже бо глубины́ ду́ха изыска́вшу,/ и добро́ты веща́ния приложи́шася тебе́./ Но моли́ Христа́ Бо́га, о́тче Григо́рие,// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Пастырская свирель богословия твоего победила трубы риторов, ибо, как взыскавшему глубин Духа, и красота слова была дарована тебе. Но ходатайствуй пред Христом Богом, отче Григорий, о спасении душ наших.

Кондак святителю Григорию Богослову, глас 33

Богосло́вным язы́ком твои́м сплете́ния ри́торская разруши́вый, сла́вне,/ Правосла́вия оде́ждею, свы́ше истка́нною, Це́рковь украси́л еси́,/ ю́же и нося́щи, с на́ми зове́т твои́ми ча́ды:// ра́дуйся, о́тче, богосло́вия у́ме кра́йнейший.

Перевод: Богословским языком твоим сплетения риторов расторгнув, славный, Православия одеждой, свыше сотканной, ты Церковь облек, и, нося ее, Она взывает с нами, твоими чадами: «Радуйся, отче, богословия ум высочайший».

Молитва 1-я святителю Григорию Богослову

О, великий во иерарсех вселенныя учителю богомудрый, преблаженне отче Григорие! Велия подвиги и труды твоя, яже во славу Святыя Церкве совершил еси: ты исповедник твердый и светильник веры Христовы на земли был еси, светом боговедения верныя озаряяй, ложныя учения попаляяй, и всему миру слово спасительныя истины возвещаяй. Ныне же, велие на небесех имеяй дерзновение ко Святей Троице, повози нам, со смирением к тебе припадающим, твердо и неизменно святую Православную веру до конца жития нашего сохранити, от маловерия же, сомнений и колебания в вере соблюди, да не прельщени будем богопротивных и душепагубных учений словесами.
Дух ревности святыя, еюже ты пламенел еси, о преславный Церкве Христовы пастырю, возгрей предстательством твоим и в нас, ихже Христос постави быти пастырями, да всеусердно просвещаем и утверждаем в правей вере словесное стадо Христово.
Испроси, о милосердный святителю, от Отца светов и всем, всякий дар коемуждо благопотребен: младенцем благое в страсе Божием возрастание, юным целомудрие, старым и немощным укрепление, скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблуждшим вразумение и исправление, обидимым заступление, сиротам и вдовицам защищение, искушаемым благодатное поможение, отшедшим от сего временнаго жития, отцем и братиям нашим, блаженное упокоение. Ей, святче Божий, призри милостивно от Обителей Горних на нас смиренных, многими соблазнами и напастьми обуреваемых, и к земли приверженных возведи к высоте небесней.
Преподаждь нам, преблагий отче, твое архипастырское и святое благословение, да оным осеняемии, в сие новое лето и во все прочее время живота нашего в мире, покаянии и послушании Святей Православной Церкви поживем, заповеди Христовы усердно творяще, подвигом добрым веры подвизающеся, и тако Царствия Небеснаго достигнем, идеже с тобою и всеми святыми сподоби Троицу Святую, Единосущную и Нераздельную, пети и славити во веки веков. Аминь.

Молитва 2-я святителю Григорию Богослову

О, великий святителю отче Григорие, преславный Вселенския Церкве учителю, славы Пресвятыя Троицы всеусердный поборниче, Матере Божия и Ея Пренепорочнаго Девства предъизбранный исповедниче, пресветлый чистоты, смирения и терпения образе. Се аз многогрешный и недостойный на высоту небесную взирати, смиренно молю тя, премудрый Церкве Христовы учителю, научи мя тако богобоязненно житие свое проводити, да никогдаже на путь, Божиим повелением противен, уклонюся или совращен буду. Соблюди и избави мя твоим многомощным предстательством от соблазнов мира и козней диавольских, якоже избавил еси от них юношу, от Сладчайшаго Спасителя нашего отступивша и во власть сатаны впадша. Даруй мне силу душевную усердным быти подражателем добродетелей твоих высоких: соделай мя в вере правей тверда и непоколебима, укрепи мя малодушнаго в терпении и уповании на Господа, возгрей в сердце моем истинную Христову любовь, да небесных благ паче всех желаю и ими услаждаюся. Испроси мне у Господа искреннее о гресех сокрушение, да прочее время живота моего в мире, покаянии и исполнении заповедей Христовых провождати буду. Егдаже час моего скончания приблизится, ты, о преблагий отче, с Преблагословенною Девою Мариею, тогда ускори на помощь, защити мя от злобных наветов вражиих, и сподоби мя наследника быти райских селений, да купно с тобою и со всеми святыми непреступнаго Божия Величества Престолу предстану и Живоначальную, Единосущную и Нераздельную Троицу прославляю и воспеваю, присно и в безконечныя веки. Аминь.

Молитва 3-я святителю Григорию Богослову

О, великий и преславный святителю Христов, всея Вселенския Церкве учителю богомудрый, Православия твердый исповедниче и поборниче, преблаженне отче Григорие! Призри от высот небесных на нас, смиренно к тебе припадающих, и умоли Господа Вседержителя, Егоже верный на земли служитель был еси, да дарует нам веры правыя твердое и неизменное сохранение, Церкви Святей послушание, жития нашего исправление, и во всех нуждах, скорбех и искушениих скорое поможение, терпение же и укрепление. Подаждь нам твое святое благословение, да оным осеняемии, сие новое лето, и во вся дни богоугодно, в мире и покаянии, поживем, и во Царствии Небеснем сподобимся купно с тобою и со всеми святыми Живоначальнуто Троицу воспевати и славити, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

* * *

Тропарь святителю Иоанну Златоусту, глас 84

Уст твои́х, я́коже све́тлость огня́ возсия́вши благода́ть,/ вселе́нную просвети́:/ не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́,/ высоту́ нам смиренному́дрия показа́./ Но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте,// моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Воссиявшая как светоч огненный уст твоих благодать вселенную просветила; нестяжания сокровище для мира ты собрал, высоту смиренномудрия нам показал. Но, словами твоими нас наставляя, отче Иоанн Златоустый, моли Слово, Христа Бога, о спасении душ наших.

Кондак святителю Иоанну Златоусту, глас 65

От Небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть/ и твои́ми устна́ми вся учи́ши/ покланя́тися в Тро́ице еди́ному Бо́гу,/ Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне,/ досто́йно хва́лим тя:// еси́ бо наста́вник, я́ко Боже́ственная явля́я.

Перевод: Принял Ты с небес Божественную благодать и устами твоими всех учишь поклоняться единому в Троице Богу, Иоанн Златоустый, всеблаженный, преподобный, по достоинству восхваляем тебя: ибо ты наставник наш, Божественное изъясняющий.

Молитва 1-я святителю Иоанну Златоусту

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́, сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Мы же, гре́шнии (имена), по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, но быва́ем тщесла́вии, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще; сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку зло́бу, недоброжела́тельство, го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное невозбра́нно пребу́дем, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я святителю Иоанну Златоусту4

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от Тебе́ поуча́ется. Ты еси́ отроко́м – послуша́ния о́браз, ю́ным – целому́дрия свети́ло, муже́м – трудолю́бия наста́вник, ста́рым – незло́бия учи́тель, и́ноком – воздержа́ния пра́вило, моля́щимся – вождь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим – ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым – сло́ва жива́го исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим – милосе́рдия звезда́, нача́льствующим – правле́ния му́драго о́браз, пра́вды ревни́телем – дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым – терпе́ния наста́вник: всем вся был еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же есть соу́з соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся дарова́ния во еди́нем лице́ твое́м во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде любо́вь, разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с апо́стольских всем ве́рным пропове́дал еси́. Мы же гре́шнии, по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, быва́ем тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми, отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное бу́дет, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Краткое житие святителя Иоанна Златоуста

Дни памяти 27 января/9 февраля,30 января/12 февраля (Трех святителей), 14/27 сентября, 13/26 ноября

Имел хорошее образование и был известен по всей Византии как мудрый архипастырь и умелый проповедник. За открытое обличение царицы Евдоксии в ее развращенном нраве, претерпел немало гонений. Умер в ссылке, в крайней нищете и изнеможении от болезней, однако всегда сохранял бодрость духа и упование на Господа. Святому Иоанну молятся, дабы избежать уныния и отчаяния, о помощи в христианском учении, успехе в христианской проповеди.

 • Акафист трем Святителям: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту
 • Канон первый трех святителей
 • Канон второй трех святителей
 • Акафист святителю Василию Великому, архиепископу Кесарии Каппадокийской
 • Канон святителю Василию Великому
 • Канон первый святителю Григорию Богослову, архиепископу Константинопольскому
 • Канон второй святителю Григорию Богослову, архиепископу Константинопольскому
 • Акафист святителю Иоанну, архиепископу Константина града, Златоустому
 • Канон святителю Иоанну Златоусту

Трисвятая молитва, она же Трисвятая песнь, известна всем христианам, кто хоть раз побывал на службе в храме. Её часто произносят после чтения длинных молитв и псалмов, поэтому она всегда на слуху. Данную молитву очень легко запомнить, поскольку состоит из небольшого количества слов. Некоторые люди считают, что текст молитвы Трисвятое правильно произносить по Отче Наш, но это не совсем так, поскольку она используется как прямое обращение к Господу, а значит её можно произносить после каждого прошения.

Происхождения молитвы Трисвятое

Молитва Трисвятое является одной из самых древних молитв, дошедших до нашего времени практически в неизмененном варианте. Её происхождение приписывают древне-христианской церкви, согласно указаниям Иоанна Златоуста. Первый пришедший в обиход вариант был на греческом языке, но вскоре текст молитвы Трисвятое на русском языке появился благодаря Архиепископу Константинопольскому святого Прокла в 437-447 годах, поэтому достоверно не известно, как долго использовался греческий перевод в русских православных церквях.

Согласно церковным преданиям, в 438 году за несколько недель до Пасхи в Константинополе произошло сильное землетрясение, прямо во время крестного хождения по улицам города. В этот момент, один маленький мальчик из толпы взмыл в небо и услышал пение ангелов. Ангелы поведали ему молитву – Трисвятое, про которую он и рассказал всем, как только спустился на землю. Все люди, вместе с Патриархом, тут же начали петь её, добавив слова – «помилуй нас». После этого землетрясение тут же прекратилось. Прознав про такое чудо и божественное избавление от землетрясения, императрица Пульхерия издала указ о том, чтобы молитва Трисвятое вошла в обиход ежедневного богослужения.

Но это не единственная версия происхождения молитвы, поскольку другие церковные источники гласят о том, что молитва произошла в V веке нашей эры, во время проведения четвертого Вселенского собора. По словам некоторых древних монахов, включая монаха Иова, жившего в 16 веке, молитва произошла благодаря упрощению распространенных церковных песнопений.

Достоверно не известно, какая из этих версий является реалистичной. Но как бы то ни было, текст молитвы несколько раз изменялся на протяжении долгих лет, пока не дошел в своем виде до нашего времени.

В чем помогает молитва Трисвятое

Молитва Трисвятое является мощным оберегом, который защищает человека от различных невзгод. Многие православные христиане предпочитают читать её вместе с другими ежедневными молитвами. Согласно словам церковных деятелей, является одной из самых главных молитв, которые необходимо знать православному человеку. Поскольку молитва заключает в себе обращение к лику Святой Троицы, то она способна помочь от любых недугов и тревог. В православных летописях датируется несколько случаев о том, как после прочтения данной молитвы происходили различные чудеса, в том числе и исцеление болезней.

В народе данная молитва известна как: «Святый Боже» и не раз упоминается в церковной литературе. В древние времена её часто использовали как напутствие в дальнюю дорогу. Также она используется во время всех церковных богослужений, особенно в праздничные дни, включая Пасху, Троицу и Рождество. Поэтому православные христиане произносят эту молитву ежедневно.

Как правильно читать молитву

Молитву Трисвятое лучше всего читать вместе с другими короткими молитвами, например с «Отче Наш». Также, согласно церковным заветам, перед чтением и во время него необходимо:

 • Очистить голову от мирских забот.
 • Обратиться к лику Троицы, если имеется такая икона.
 • После каждой произнесенной строки нужно одарить себя крестным знамением.
 • В конце добавить – «Аминь».

Текст молитвы Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Поклон)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Поклон)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *