Тропарь воздвижению креста господня

Воздвижению Честнаго и Животворящего Креста Господня (тропарь, кондак, задостойник, молитвы и величание)

Тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 4:

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству,/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

Задостойник

Велича́й, душе́ моя́,/ пречестны́й Крест Госпо́день.

Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/ невозде́ланно возрасти́вший Христа́,/ И́мже кре́стное живоно́сное на земли́ насади́ся Дре́во;/ тем ны́не возноси́му,// поклоня́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

Молитва первая

О, всечестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, Кро́вию Христа́ Бо́га на́шего освяще́нный и сме́ртию Его́ нас от сме́рти ве́чныя свободи́вый! Ты еси́ зна́мение побе́ды на враго́в на́ших ви́димых и неви́димых: ты и́маши яви́тися в час Стра́шнаго Суда́ Христо́ва: тебе́ смире́нно покланя́юся, честно́ прикаса́юся и любе́зно тя лобыза́ю, ны́нешнее моле́ние к Распя́тому на тебе́ принося́, да исцели́т мя си́лою в тебе́ Свое́ю от всех неду́гов душе́вных и теле́сных, и сохрани́т от враго́в ви́димых и неви́димых, и неосужде́нна на суде́ Свое́м одесну́ю поста́вит. Ей, Животворя́щий Кре́сте святы́й, на тебе́ Спас, умира́я за уме́ршия грехми́ челове́ки, дух Свой я́ко челове́к испусти́, Кровь же и во́ду источи́, и си́ми треми́, еди́но, е́же па́че все́х есть на потре́бу, спасе́ние нам соде́ла: во сла́ву исто́чника вод живы́х Бо́га Отца́, Себе́ же, от крове́й Деви́ческих воплоще́нна Бо́га Сы́на, и Бо́га Ду́ха Свята́го, оживля́ющаго дух челове́ч: И́хже Трие́х во еди́ном Божестве́ пособи́ и мне сла́вити благода́рственно, от воды́ креще́ния восприя́тою ве́рою непоро́чною, в прича́стии же пло́ти и Кро́ве Госпо́дних наде́ждою несумне́нною и в покая́нии ду́хом сокруше́нном и любо́вию нелицеме́рною: ниже́ то́кмо в жи́зни сей плаче́вной, я́ко вода́ мимотеку́щей, бра́ней и крове́й испо́лненной, и я́ко па́ра исчеза́ющей с воздыха́нием, но и в бу́дущей блаже́нной просла́влю Го́спода, посо́бием си́лы твоея́, Кре́сте треблаже́нне, да просла́влю са́мым лица́ зре́нием ве́рованному одержа́нием же ча́янному и наслажде́нием люби́мому, еди́ному в Тро́ице сла́вимому в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, Пречи́стый и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Дре́вле у́бо был еси́ ка́зни позо́рныя ору́дие ны́не же зна́мение спасе́ния на́шего – при́сно почита́емое и прославля́емое! Ка́ко досто́йне возмогу́ аз недосто́йный воспе́ти Тя и ка́ко дерзну́ преклони́ти коле́на се́рдца моего́ пред Искупи́телем мои́м, испове́дая грехи́ свои́? Но милосе́рдие и неизрече́нное человеколю́бие Распе́ншагося на тебе́ смире́нное дерзнове́ние подае́т ми, да отве́рзу уста́ моя́ во е́же сла́вити Тя; сего́ ра́ди вопию́ Ти: ра́дуйся, Кре́сте, це́ркве Христо́вы – красота́ и основа́ние, вся вселе́нныя – утвержде́ние, христиа́н всех – упова́ние, царе́й – держа́ва, ве́рных – прибе́жище, а́нгелов – сла́ва и воспева́ние, де́монов – страх, губи́тельство и отгна́ние, нечести́вых и неве́рных – посрамле́ние, пра́ведных – приста́нище, заблу́дших – наста́вниче, одержи́мых страстьми́ – раска́яние, ни́щих – обогаще́ние, пла́вающих – ко́рмчий, сла́бых – си́ла, во бране́х – побе́да и одоле́ние, си́рых – ве́рное покрове́ние, вдов – засту́пниче, дев – целому́дрия охране́ние, ненаде́янных наде́жда, неду́жных – врач и ме́ртвых – воскресе́ние! Ты прообразо́ванный чудотворя́щим жезло́м Моисе́я – животво́рный исто́чник, напая́ющий жа́ждущия духо́вныя жи́зни и услажда́ющий на́ши ско́рби, Ты – одр, на нем же ца́рственно почи́л тридне́вно Воскре́сший Победи́тель а́да. Сего́ ра́ди и у́тро и ве́чер и полу́дне прославля́ю Тя, треблаже́нное Дре́во, и молю́ во́лею Распе́ншагося на Тебе́, да просвети́т Он и укрепи́т Тобо́ю ум мой, да откры́ет в се́рдце мое́м исто́чник любве́ соверше́нней и вся дея́ния моя́ и путие́ мои́ Тобо́ю осени́т, да вы́ну велича́ю Пригвожде́ннаго на Тебе́, грех мои́х ра́ди, Го́спода Спаси́теля моего́. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Крест Твой святы́й,/ и́мже нас спа́сл еси́// от рабо́ты вра́жия.

Назад к списку

Крестовоздвижение: праздничные антифоны, тропарь и кондак, прокимен, причастен

Антифон 1-й Крестовоздвижения, псалом 21:

Стих 1: Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми,/ вску́ю оста́вил мя еси́?
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.
Стих 2: Дале́че от спасе́ния моего́/ словеса́ грехопаде́ний мои́х.
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.
Стих 3: Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши,/ и в нощи́, и не в безу́мие мне.
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.
Стих 4: Ты же во Святе́м живе́ши,/ хвало́ Изра́илева.
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху/ и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

(загрузить)

ҐнтіфHнъ № на воздви1женіе честнaгw и3 животворsщагw кrтA, pал0мъ к7а:

Стjхъ №: Б9е, б9е м0й, вонми1 ми,/ вскyю њстaвилъ мS є3си2;
Припёвъ: Мlтвами бцdы, сп7се, сп7си2 нaсъ.
Стjхъ в7: Далeче t сп7сeніz моегw2/ словесA грэхопадeній мои1хъ.
Припёвъ: Мlтвами бцdы:
Стjхъ G: Б9е м0й, воззовY во дни2, и3 не ўслhшиши,/ и3 въ нощи2, и3 не въ безyміе мнЁ.
Припёвъ: Мlтвами бцdы:
Стjхъ д7: Тh же во с™ёмъ живeши,/ хвало2 ї}лева.
Припёвъ: Мlтвами бцdы:
Слaва, и3 нhнэ: Мlтвами бцdы:

Антифон 2-й на Крестовоздвижение, псалом 73:

Стих 1: Вску́ю, Бо́же,/ отри́нул ны еси́ до конца́?
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, пло́тию распны́йся, пою́щия Ти: аллилу́иа.
Стих 2: Помяни́ сонм Твой,/ его́же стяжа́л еси́ испе́рва.
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, пло́тию распны́йся, пою́щия Ти: аллилу́иа.
Стих 3: Гора́ Сио́н сия́,/ в не́йже всели́лся еси́.
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, пло́тию распны́йся, пою́щия Ти: аллилу́иа.
Стих 4: Бог же Царь наш пре́жде ве́ка/ соде́ла спасе́ние посреде́ земли́.
Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, пло́тию распны́йся, пою́щия Ти: аллилу́иа.

(загрузить)

ҐнтіфHнъ в7 на воздви1женіе честнaгw и3 животворsщагw кrтA, pал0мъ o7г:

Стjхъ №: Вскyю, б9е,/ tри1нулъ ны2 є3си2 до концA;
Припёвъ: Спаси1 ны, сн7е б9ій, пл0тію распнhйсz, пою1щыz ти2: ґллилyіа.
Стjхъ в7: Помzни2 с0нмъ тв0й,/ є3г0же стzжaлъ є3си2 и3спeрва.
Припёвъ: Сп7си1 ны, сн7е б9ій:
Стjхъ G: ГорA сіHнъ сіS,/ въ нeйже всели1лсz є3си.
Припёвъ: Сп7си1 ны, сн7е б9ій:
Стjхъ д7: БGъ же, цRь нaшъ, прeжде вёка/ содёла сп7сeніе посредЁ земли2.
Припёвъ: Сп7си1 ны, сн7е б9ій:
Слaва, и3 нhнэ: Е#динор0дный сн7е:

Антифон 3-й Крестовоздвижения:

Стих 1 (Псалом 98): Госпо́дь воцари́ся,/ да гне́ваются лю́дие.
Тропарь: Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́…
Стих 2: Госпо́дь воцари́ся, да гне́ваются лю́дие:/ седя́й на Херуви́мех, да подви́жится земля́.
Тропарь: Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́…
Стих 3: Госпо́дь в Сио́не Вели́к,/ и Высо́к есть над все́ми людьми́.
Тропарь: Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́…
Стих 4 (Псалом 95): Поклони́теся Го́сподеви/ во дворе́ святе́м Его́.
Тропарь: Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́…

ҐнтіфHнъ G на воздви1женіе честнaгw и3 животворsщагw кrтA:

Стjхъ №. Pал0мъ §и: ГDь воцRи1сz,/ да гнёваютсz лю1діе.
Тропaрь: Спаси2, гDи, лю1ди тво‰:
Стjхъ в7: ГDь воцRи1сz, да гнёваютсz лю1діе,/ сэдsй на херувjмэхъ, да подви1житсz землS.
Тропaрь: Спаси2, гDи, лю1ди тво‰:
Стjхъ G: ГDь къ сіHнэ вели1къ,/ и3 выс0къ є4сть надъ всёми людьми2.
Тропaрь: Спаси2, гDи, лю1ди тво‰:
Стjхъ д7. Pал0мъ §є: Поклони1тесz гDеви/ во дворЁ с™ёмъ є3гw2.
Тропaрь: Спаси2, гDи, лю1ди тво‰:

Тропарь Честному Кресту, глас 1:

Спаси́, Го́споди лю́ди Твоя́,/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя,// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

(загрузить)

Тропaрь честн0му и3 животворsщему кrтY, глaсъ №:

Спаси2, гDи, лю1ди тво‰,/ и3 благослови2 достоsніе твоE,/ побBды на сопроти6вныz дaруz,// и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак Честному Кресту, глас 4:

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на сопоста́ты,/ посо́бие иму́щым Твое́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

(загрузить)

Кондaкъ честн0му и3 животворsщему кrтY, глaсъ д7:

Вознесhйсz на кrтъ в0лею/ тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству/ щедрHты тво‰ дaруй хrтE б9е:/ возвесели2 нaсъ си1лою твоeю,/ побBды даS нaмъ на сопостaты,/ пос0біе и3мyщымъ твоE nрyжіе ми1ра,// непобэди1мую побёду.

Прокимен в пятницу, Кресту Господню, глас 7:

Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего,/ и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть.

(загрузить)

Прокjменъ въ пzт0къ, кrтY гDню, глaсъ з7:

Возноси1те гDа бGа нaшего,/ и3 покланsйтесz подн0жію нHгу є3гw2, ћкw свsто є4сть.
Стjхъ: ГDь воцRи1сz, да гнёваютсz лю1діе.

Для быстрого перехода до интересующего вас элемента воспользуйтесь ссылками…..

Молитвы: ….1 ….2

Тропари: ….1 ….2

Кондаки: ….1

Величание: ….1

Акафист: ….1.

Молитва Честному и Животворящему Кресту Господню

Кресте честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упраждняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами.

Аминь.

Молитва иная Честному и Животворящему Кресту Господню

О Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Древле убо был еси казни позорныя орудие, ныне же знамение спасения нашего присно почитаемое и прославляемое! Како достойне возмогу аз, недостойный, воспети Тя и како дерзну преклонити колена сердца моего пред Искупителем моим, исповедая грехи свои!

Но милосердие и неизреченное человеколюбие Распеншегося на тебе смиренное Дерзновение подает ми, да отверзу уста моя воеже славити Тя; сего ради вопию Ти: радуйся, Кресте, Церкве Христовы красота и основание, всея вселенныя — утверждение, христиан всех — упование, царей — держава, верных — прибежище, Ангелов — слава и воспевание, демонов — страх, губительство и отгнание, нечестивых и неверных — посрамление, праведных — услаждение, обремененных — ослаба, обуреваемых — пристанище, заблудших — наставниче, одержимых страстьми — раскаяние, нищих — обогащение, плавающих — кормчий, слабых — сила, во бранех — победа и одоление, сирых — верное покровение, вдов — заступниче, дев — целомудрия охранение, ненадеянных — надежда, недужных — врач и мертвых — воскресение!

Ты, прообразованный чуцотворящим жезлом Моисея, животворный источник, напаяющий жаждущия духовныя жизни и услаждающий наши скорби; Ты — одр, на немже царственно почил тридневно Воскресший Победитель ада. Сего ради и утро, и в вечер, и полудне прославляю Тя, треблаженное Древо, и молю волею Распеншегося на Тебе, да просветит Он и укрепит Тобою ум мой, да открыет в сердце моем источник любве совершенней и вся деяния моя и путие, мои Тобою осенит, да выну величаю Пригвожденнаго на Тебе, грех моих ради, Господа Спасителя моего.

Аминь.

Тропарь Честному и Животворящему Кресту Господню (Предпразднеству)

глас 4
Животворящий Крест Твоея благости, Егоже даровал еси нам недостойным Господи, Тебе приносим в молитву, спаси люди и град Твой молящийся, Богородицею, Едине Человеколюбче.

Тропарь Честному и Животворящему Кресту Господню (Воздвижению)

глас 1
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным христианом на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство.

Кондак Честному и Животворящему Кресту Господню

глас 4
Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Боже, возвесели силою Твоею верные люди Твоя, победы дая им на супостаты, пособие имущым Твое оружие мира, непобедимую победу.

Величание

Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Крест Твой Святый, имже нас спасл еси от работы вражия.

Акафист Честному и Животворящему Кресту Господню/

Кондак 1
Приидите, христоименитии людие, составим похвалу честному Кресту, на нем же Христос, Царь славы, руце распростер, возведе нас на первое блаженство, из негоже низпадохом прелестию змиевою. Ты же, о пресвятый Кресте, яко имеяй присущую тебе силу Распятаго Христа, спасай и сохраняй от всяких бед любовно зовущия ти:
Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

Икос 1
Ангелов лицы, яко Божии служителие, Крест обстояще, вольную страсть Христа Жизнодавца прославляют. Мы же страданьми Того вечныя смерти избавльшеся, подражая горним силам, радостно взываем:
Радуйся, Кресте, яко на тебе Христос Бог наш, волею руце распростер, спасение наше содела;
Радуйся, яко распростершимся на тебе Христом преступление Адама и Евы, простерших руце ко древу запрещенному, упразднися.
Радуйся, яко воздвижену бывшу на тебе, аки преступну, Законодавцу, древняя клятва, яже на нас бывшая, потребися;
Радуйся, яко содеявшимся на тебе странным таинством род человеческий от тли смертныя свободися.
Радуйся, яко Пострадавшим и Умершим на тебе жало смерти сокрушися;
Радуйся, того ради страдания Бог с человеки примирися.
Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

Кондак 2
Видя падших человеков, Господи, Ты вочеловечився крест и смерть вольно плотию претерпел еси за род наш, да от смерти вечныя избавиши исповедающия Тя, Сына Божия, и вопиющия Ти: Аллилуия.

Икос 2
Разум человеч изнемогает в постижении велия тайны Твоего, Христе, воплощения и вольнаго за ны страдания: како Ты, Бог сый безстрастный, страсть крестную, яко человек, претерпел еси и сие орудие смерти Твоея соделал еси источником жизни и спасения всем благочестно в Тя верующим и хвалебно воспевающим:
Радуйся, Кресте, на нем же содеяся таинство от века предопределенное;
Радуйся, яко на тебе совершися наше искупление, многообразне во образех и сенех предъявленное.
Радуйся, яко умерый на тебе Жизнодавец кровь и воду источи, ими же грехи наша омываются;
Радуйся, яко каплями святейшия крове Его греховныя струпы душ наших очищаются.
Радуйся, Кресте, якоже древо животное, еже есть посреде рая Божия, христианом вожделенный;
Радуйся, плодами безсмертия умно нас питающий и надеждою жизни вечныя малодушие наше ободряющий.
Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

Кондак 3
Крест Твой, аще и древо видимо есть существом, но Божественною одеяно есть силою, и чувственное мира выявляемо умно наше чудотворит спасение, подвизая пети Тебе: Аллилуия.

Икос 3
Имуще пред очима нашима Крест пресвятый, святолепным поклонением той почитаем распеншагося ради на нем Спаса Христа, и лобызающе взываем:
Радуйся, Кресте, прославленный послушанием и страданием Христовым;
Радуйся, возвеличенный возвышением на тебе Сына Божия, Иже весь мир от падения Адамля воздвиже.
Радуйся, яко сбывшагося на тебе ужаснаго таинства земля ужасеся и вострепета, аки бы хотя поглотити законопреступныя;
Радуйся, яко заклавшуся на тебе Агнцу Божию завеса храма раздрася и жертва ветхозаветная упразднися.
Радуйся, Кресте, яко распадшуся под тобою камню, каменносердечнии роди еврейстии неверием от Бога отпадоша, благодати же священства и царства лишишася;
Радуйся, яко омрачившуся солнцу в страсти Христовой, нощь многобожия прейде и свет веры возсия.
Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

Кондак 4
Бурею злобы дышуще и завистию движими, первосвященницы иудейстии, скрыша в землю Крест Твой, Христе Боже, да не будет обличением безумие их; но той, яко сокровище драгое, из недр земли возсия, тщанием благочестивыя царицы Елены обретенный и на радость всех миру явленный, с богокрасною песнию: Аллилуия.

Икос 4
Видевше тогда христианстии людие честнаго Креста обретение, прославляху распеншагося на нем Христа Бога, «Господи, помилуй» взывающе. Мы же ныне, подражающе им, прославляем Крест Его святый хваленьми сицевыми:
Радуйся, Кресте, в землю сокровенный и оскверненное грехами нашими естество земное освятивый;
Радуйся, явлением своим из недр земных хулителей воплощения и Божества Христова посрамивый.
Радуйся, яко Пострадавый на тебе плотию прия всяку власть на Небеси и на земли, да всех и вся к Богу Отцу приведет;
Радуйся, яко Умерый на тебе яко человек силою Божества Своего сокруши заклепы ада и изведе оттуда души праведных.
Радуйся, Кресте, яко разбойник благоразумный, Христу сраспявыйся, Того исповедавый, тобою, аки лествицею, на Небеса взыде;
Радуйся, яко и всех отсечением страстей Христу сраспинающихся возводиши в Царствие Небесное.
Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

Кондак 5
Господи, при Моисее иногда пророце точию образ Креста Твоего являем побеждаше враги Твоя, ныне же самый Крест Твой имуще, помощи просим: укрепи Церковь Твою и даруй ей победы на враги, да расточатся вси врази Твои, не вопиющии Ти: Аллилуия.

Икос 5
Честнаго Креста, Христе, действо прообразив Моисей, победи противнаго Амалика в пустыне Синайстей: егда бо простираше руце, креста образ творя, укрепляхуся людие; ныне же все вещей сбытие в нас исполнися: днесь Крест воздвизается, и демони бегают, днесь тварь вся от тли свободися, яко вся Креста ради возсияша нам дарования. Темже, радующеся, вопием:
Радуйся, Кресте, оружие Христово страшное, егоже демони трепещут;
Радуйся, яко силою на тебе Распятаго Христа бесовстии полчища далече прогоняются.
Радуйся, яко силою действующия в тебе Божественныя благодати победы на супротивныя христолюбивым людем даруются;
Радуйся, яко от тебе, яко от высокорослейнаго и многоплодовитаго древа Христова страдания, плоды жизни и спасения нам произрастают.
Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

Кондак 6
Проповедником силы и Божества Христова явися иногда животворящее древо Крестное, егда прикосновением своим воскреси мертваго и к жизни возведе его, еже видевше, мнози от иудей и язык познаша велию благочестия тайну: яко спасения ради человеческаго Бог во плоти явися и страсть крестную претерпе, да спасет вопиющия Ему: Аллилуия.

Икос 6
Якоже древо райское превелие, возвысися на Голгофе честный Крест Христов, от онудуже во всю вселенную распростре мысленныя ветви благодати и Распеншагося на нем; под егоже сению обретают прохладу палимии зноем страстей и хотящии благочестно жити о Христе Иисусе. Темже и мы, благодати Того причастницы, весело взываем:
Радуйся, святый Кресте, древом жизни, Адама ради в Едеме насажденным, проображенный;
Радуйся, новым Адамом, руце на тебе распростершим, миру явленный.
Радуйся, яко под сень благодатнаго защищения твоего вси вернии прибегают;
Радуйся, яко милосердием Даровавшаго нам тебе кающиися грешницы огня геенскаго избегают.
Радуйся, Кресте, утешение наше в скорбех и печалех;
Радуйся, живительная отрадо и помощь изнемогающим в борьбе с прилогами страстей, мира и диавола.
Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

Кондак 7
Хотя явити роду человеческому благости и милосердия Своего неизследимую пучину, Крест Твой, Господи, дал еси нам тверда блюстителя и прогонителя демонов. Темже вси мы, иже в Тя верующии, прославляем величие страсти Твоея, благодарно поюще Тебе: Аллилуия.

Икос 7
Дивны дела явил еси, Господи, Крестом Твоим честным: распеншуся бо Ти на том плотию, вся тварь изменися, солнце лучи своя сокры, основания земли восколебахуся, ад сокрушися державою власти Твоея и изведе юзники, яже от века содержал есть. Сего ради увязаем той сими песненными цветы:
Радуйся, Кресте, яко пострадавшему на Тебе вся тварь сострадаше, яко Творцу своему и Владыце;
Радуйся, яко силу Того и Божество свидетельствоваху солнце помрачением и земля колебанием.
Радуйся, яко Умерый на тебе не удержан бысть в мертвых, но, разрушив державу смерти, в третий день воскресе;
Радуйся, яко воскресшу Тому проповедь евангельская, от лика апостольскаго наченшаяся, во вся концы земли изыде.
Радуйся, Кресте, яко тобою кумирослужение и многобожие языческое упразднися;
Радуйся, яко тебе ради правая вера во Единаго Бога, в Троице славимаго, по всей земли утвердися.
Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

Кондак 8
Странно Бога вочеловечшася и на Кресте распята бывша мысленно видяще, устранимся суетнаго мира, ум на Небеса преложше. Сего ради Бог на землю сниде и на Крест взыде, да тем, аки лествицею, на Небеса возведет вопиющия Ему: Аллилуия.

Икос 8
Днесь Адам со Евою веселится, предлежащий видяще Крест, имже поражен бысть супостат, иже древле в рай вкушением запрещеннаго плода тех прельстивый и пленники себе сотворивый. Темже и мы, срадующеся праотцем нашим о избавлении от пленения нашего душевнаго, благоговейно воспеваем:
Радуйся, Кресте, яко на тебе Пастырь добрый душу Свою положи за овцы Своя и даже до ада сниде, ища заблуждших;
Радуйся, яко Той не презре дело руку Своею, Адама со Евою, но со инеми праведники исхити я из ада, яко из челюстей зверя крепкаго, и в рай всели их.
Радуйся, яко на тебе пригвожденному Христу, пламенное оружие плещи даде и Херувим, Едем хранящий, отступи от древа жизни;
Радуйся, яко мы, ныне Крещением возрожденнии, во Христе новые людие, невозбранно причащаемся райския пищи.
Радуйся, Кресте, жезле силы Христовы, от Сиона посланный, имже мы пасемся на пажитех евангельских учений;
Радуйся, яко тобою невредими сохраняемся от волков душегубных, яко Львове рыкающих и ищущих, кого поглотити.
Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

Кондак 9
Всяких бед и козней вражиих избави ны, Кресте треблаженный, яко приемтый благодать и силу от пригвожденнаго на тебе Христа, Емуже яко Богу и Избавителю нашему благодарственно и хвалебно поем: Аллилуия.

Икос 9
Ветийство всякое земнородных не довлеет к прославлению Креста Твоего, Господи, на немже спасение наше соделал еси; темже, недоумевающе восхвалити той по достоянию, взываем сице:
Радуйся, Кресте, яко вознесенный на тебе Спас мира мнози люди в познание Свое призва и до ныне призывает;
Радуйся, яко возсиявый на тебе, аки на свещнице, Свет истинный вся концы земли светом боговедения озаряет.
Радуйся, яко ныне Восток и Запад Пострадавшаго на тебе прославляют;
Радуйся, яко и тя, яко подножие Христово, вси вернии, возносяще, прославляют.
Радуйся, яко от тебе, яко от неизсякаемаго источника, христоименитии людие обилие благ вечных почерпают.
Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

Кондак 10
Спастися хотящим нам и под сень защищения твоего прибегающим, буди помощник, пресвятый Кресте, сохраняя ны от всех зол силою на тебе Распятаго Христа, Емуже яко Богу и Избавителю нашему благодарственно и хвалебно поем: Аллилуия.

Икос 10
Стена еси, ограждающая нас от бед и напастей, Кресте всечестный, и столп крепкий противу лица вражия, к немуже невидимии борителие приступити не смеют, боящеся взирати на силу Твою. Сего ради с верою ограждаемся святым твоим знамением и весело воспеваем:
Радуйся, пречестный Кресте Христов, от нападения духов злобы нас защищаяй;
Радуйся, от различных стрел их невредимы ны сохраняяй.
Радуйся, яко от знамения твоего, с верою благочестно творимаго, вся силы ада, яко дым от ветра, исчезают;
Радуйся, яко тобою вся крепость их, яко воск от лица огня, истаивает.
Радуйся, яко святии мученицы, знамением твоим ограждашеся и имя Христово призвавше, всякий вид мучений мужественно претерпеша;
Радуйся, яко преподобнии отцы помощию силы Божества, знамению твоему присущия, бесовская страхования и страстей возстания победиша.
Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

Кондак 11
Пение всеумиленное приносим Ти, всечестный Кресте, и смиренно молимся распятому на тебе Христу Богу нашему, Иже дарова нам тебе во отраду и утешение в скорбех, да страстию Своею избавит нас от страстей душевредных и научит благоверно воспевати Ему: Аллилуия.

Икос 11
Светом благодати Божией, таинственне ти присущия, просвети наша душевная чувствия, Кресте пресвятый, да тою озаряеми и наставляеми, не поткнемся о камень соблазна, но да возможем путем заповедей Божиих правошествовати во всей жизни нашей, воспевающе ти сице:
Радуйся, непрестающих чудес Христовых вестниче и милосердия Его к роду человеческому проповедниче;
Радуйся, Кресте, рода человеча обновление и Новаго Завета Христова печать и утверждение.
Радуйся, торжество веры христианския и благонадежный якорю упования нашего;
Радуйся, святых храмов Божиих украшение и домов благочестивых ограждение.
Радуйся, полей и вертоградов благословение;
Радуйся, всех стихий освящение.
Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

Кондак 12
Благодать Твою всемощную подаждь нам, Господи, да последуем Тебе, Владыце нашему, вземше крест наш, не гвоздьми пригвождающеся тому, но трудами, воздержанием и смирением, да тако причастницы будем страданий Твоих, от нихже истекают потоцы жизни вечныя, напаяющия вся правоверныя, благочестно поющия Ти: Аллилуия.

Икос 12
Поюще величие твое, всечестный Кресте, восхваляем тя вси, яко победоносный скипетр Царя Небеснаго, нашего же спасения всерадостное знамение, темже и вопием:
Радуйся, Кресте, православных христиан державо и несокрушимое их ограждение;
Радуйся, святителей украшение и всех подвижников веры и благочестия сила и подкрепление.
Радуйся, Кресте, от колыбели и до гроба на всех путех жизни нас ограждаяй и по смерти на воздушных мытарствах от духов злобы нас защищаяй;
Радуйся, яко под знамением твоим почивающии умершии в вере и благочестии в последний день воскреснут в жизнь вечную.
Радуйся, Кресте, явлением своим на Небеси предварити имый славное Второе пришествие Христово;
Радуйся, яко распеншии Христа и вси невернии узрят тя тогда и горце возрыдают, любящий же Господа, зряще тя, вельми возрадуются.
Радуйся, честный Кресте, всерадостное знамение нашего искупления.

Тропарь Кресту

Поделиться

Тропарь Животворящему Кресту, то есть песнопение праздника Крестовоздвижения — одна из самых известных молитв. Его часто исполняют в храмах, он входит и в чин водосвятного молебна, и в утреннее молитвенное правило. Но между тем, у этого тропаря драматичная судьба. В силу исторических обстоятельств его текст претерпел изменения. Причём, в богослужебном обиходе утвердились два варианта молитвы.

Вот как звучит первый:

«Cпаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство».

Второй вариант содержит уточнение: «победы православным христианам на сопротивныя даруя…». И тот, и другой текст являются равно допустимыми. Как правило, в одном храме придерживаются какого-то одного варианта.

В этой молитве Церковь просит, чтобы Господь избавил нас, православных христиан, от бед и несчастий, даровал нам благополучие, силу побеждать всех нарушителей безопасности государства и охранял нас Своим Крестом.

Но дело в том, что до весны тысяча девятьсот семнадцатого года тропарь Животворящему кресту звучал совсем по-другому.

Раньше он назывался: «Тропарь Креста и молитва за Царя и Отечество», и текст его был следующим: «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое; победы Благоверному Императору нашему Николаю Александровичу, на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство».

После отречения Николая Второго новые власти потребовали пересмотреть текст молитвы. Синод Русской Православной Церкви впервые столкнулся с таким вызовом, поэтому пошёл на уступки, строчки про императора заменили на благословение Временного правительства.
После Октябрьского переворота молитва за власть, открыто провозглашавшую атеистические взгляды, была невозможна.

Между тем, молитва за Царя и Отечество составляла смысловое ядро всей службы Воздвижения. Ведь событие, лежащее в основе праздника, обретение Честного Креста Господня, произошло благодаря личной вере и политической воле императора Константина Великого.

Он в одиночку остановил привычный ход государственной машины Римской империи: прекратил более чем двухсотлетнее преследование христиан, начал строить законодательство на основе христианской этики, открыто прославил победоносную силу Креста Господня. Константин жил Христом и верой.

В молитвах ко Кресту Церковь напоминает о том, что в центре любого государства должен быть Христос. Она открыто говорит о своём идеале общественно-политического устройства — симфонии, то есть согласии, соработничестве Церкви и государства. Так в кондаке Крестовоздвижения, кратком гимне праздника, Церковь просит: «Тезоименитому Твоему новому жительству» — то есть «Твоему новому государству, носящему Твоё имя» «щедроты Твоя даруй, Христе Боже».

Существует мнение, его, в частности, поддерживал святитель Иоанн, епископ Шанхайский, что в домашнем молитвенном правиле допустимо произносить первоначальный вариант тропаря Кресту. Святитель считал, что это молитва за благоверных царей грядущих эпох.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *